Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-03-19 18:22:45, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa

1 Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska,

- co najmniej 3- letni staż pracy.

- doświadczenie w przygotowywaniu zadań inwestycyjnych do realizacji i analiza dokumentacji projektowej,

- kandydat musi posiadać pelna zdolność do czynności prawnych. korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakcwaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe: praktyczna znajomość ustaw.

- o samorządzie gminnym

- o pracownikach samorzadowych. prawo budowlane. prawo zamówień publicznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego. w tym miasta Rzeszowa.

- biegła znajomość obsługi komputera (V/ord. Excel),

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- analiza dokumentacji projektowej,

- przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji,

- przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- przygotowywanie projektów umów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: . zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV).

- list motywacyjny,

- dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy. aktualne zaświadczenia).

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku. gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

- oświadczenie kandydata, że nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe. oraz oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy ć wsi urzędu osobiście lub poczta na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1. 35-064 Rzeszów. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa. w terminie do dnia 25 marca 2019 r.

Dokumenty. które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1. 35- 064 Rzeszów. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016.579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 20(3 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 902).

 

Do pobrania

oświadczenie.pdf (129,41 KB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.pdf (264,9 KB)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij