Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-03-13 14:51:12, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wyksztalcenie wyższe informatyczne lub techniczne,

- doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania sieciami informatycznymi oraz obsluga aplikacji biurowych,

. kandydat musi posiadać pelna zdolność do cz;nności prawnych. korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępsi o ścigane z oskarżenia publicznego lub umlne przestępsto skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią.

Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządow;ch. o systemie oświaty, o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych,

- bardzo dobra znajomość funkcjone ania samorzadu terytorialnego. tym miasta Rzeszowa

- biegła znajomość oprogramowania firmy Microsoft,

- komunikatywność. umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność, systematyczność

3: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- bieżąca. merytoryczna obsługa projektu- w ramach umowy współpracy z Microsoft: pelnienie funkcji Lidera Projektu. . diagnozowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych użytkowników w zakresie oprogramowania.

- administrowanie systemami dedykowanymi szkołom. np. V- edukacja,

- redagowanie i aktualizacja BIP w zakresie działania Wydziału

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: . zakres obowiązków» na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

  2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogloszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  3. Wymagane dokumenty:

    - życiorys (CV)

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnościach.

- kserokopia dokumentu poiwierdzajacego niepelnosprawność- w przypadku kandydatów. którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku. gdy znajdą sie w gronie najlepszych kandydal>w.

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

- oświadczenie kandydata. że nie byl skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. oraz oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pelni praw publicznych opatrzone wlasnorecznym podpisem oraz bieżącą datą.

- wymagane dokumenty aplikacyjne należy skladać w siedzibie urzędu osobiście lub poczta na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1. 35-004 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji Urzedu Miasta Rzeszowa. w terminie do dnia 25 marca 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będa rozpatrywane

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interneto ej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl') oraz na tablicy ogloszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1,

35-064 Rzeszów

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osoba»ych z dnia 27 kwietnia 201€ r. (Dz. Urz UE L119 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuję. że.

t o NA Pani Pana danych osobowych jest Gmina iliasto Rzeszów. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail

lub pisemnie na adres administratora.

Pani Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 200 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych «wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będa przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporzadzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r.. Nr 14 poz. 57 z późn. zm.) Dane osobowe pozostalych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. a naslępnie dokumenty zawierające te dane zostana komisyjnie zniszczone.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone wł. podpisem oraz następującą adnotacją “Wyrażam zgodę na przetwarzanis moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2010 079 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 902).

oświadczenie.pdf (129,41 KB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.pdf (264,9 KB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij