Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Pracownik cywilny w wojsku

Opublikowano: 2019-03-13 09:19:44, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 44365 z dnia 13.03.2019 r.

Szef poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista

do spraw: monitorowania zagrożeń toksycznych i epidemicznych Ośrodek Analizy Skażeń

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy

w Rzeszowie

35-301 Rzeszów

ul. Lwowska 4

 

WARUNKI PRACY

- budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się. W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;

- udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach;

- praca na mapach;

- wyjazdy służbowe;

- praca przy komputerze.

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie bazy danych w zakresie możliwości wystąpienia skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi i zakażeniami epidemicznymi;

- współuczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania systemu wykrywania skażeń na szczeblu WSzW;

- udział w planowaniu i realizacji szkolenia podległych i podporządkowanych sił przewidzianych do realizacji zadań na terenie województwa w zakresie OPBMR;

- prowadzenie banku danych o zasobach i formach współdziałania z ośrodkami cywilnymi oraz udzielanie tych informacji jednostkom stacjonującym na terenie województwa;

- monitorowanie powstawania zagrożeń toksycznych i epidemicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe : praca w wojsku lub w administracji publicznej

- znajomość przepisów regulujących problematykę reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożeń toksycznych i epidemichnych;

- biegła umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Windows;

- możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);

- czytelny charakter pisma;

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych wspomagających prace biurowe.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe chemiczne

- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- kurs specjalistyczny dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń lub specjalistów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;

- przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;

- poświadczenie brzpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

- znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze OPBMR;

- umiejętność obsługi programów graficznych (PGO, CorelDRAW);

- znajomość systemu pracy biurowej;

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;

- obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- oświadczenie o spełnianiu warunków do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

- dokument stwierdzający ukończenie kursu specjalistycznego dla pracowników OAS;

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (poziom podstawowy);

- dokument stwierdzający ukończenie kursu obsługi programów graficznych (PGO, CorelDRAW);

- kopie dokumentów potwierdzających pracę na podobnym stanowisku.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 19.03.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Kancelaria Jawna

- Wojewódzki Sztab Wojskowy

- ul. Lwowska 4

- 35-301 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Szef WSzW w Rzeszowie - Sekretariat: nr tel. 261-155-017

- Kontakt do inspektora ochrony danych: 261-155-388

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.

Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii WSzW). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Do składanie ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-155-883.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chroniona.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij