Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Praca w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-02-20 14:32:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne: . obywatelstwo polskie,

- wyksztalcenie wyższe magisterskie,

- co najmniej 3- letni staż pracy,

- biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. korzystać z pelni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

  1. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw o samorządzie gminnym. o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, 0 dostępie do informacji publicznej. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kpa,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego. w tym miasta Rzeszowa.

- biegła znajomość obslugi komputera (Word, Excel).

- kreatywność, dyspozycyjność. przedsiębiorczość, odporność na stres.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja i rozliczanie międzynarodowych konferencji. targów i kongresów, . prowadzenie dokumentacji realizowanych przedsięwzięć,

- bieżąca współpraca z miastami partnerskimi Rzeszowa,

- organizacja delegacji zagranicznych,

- tłumaczenia pisemne i ustne.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: . zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

5: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogloszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  1. Wymagane dokumenty: . życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoly wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy. aktualne zaświadczenia).

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepelnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- ośwadczenie kandydata. ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. oraz oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pelni praw publicznych opatrzone wlasnoręcznym podpisem oraz bieżącą data.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1, 35-064 Rzeszów. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa. w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. Dokumenty które wpłyną do urzędu po uplywie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy og!oszeń w Ratuszu. adres — Rynek 1.

35- 064 Rzeszów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r. ) informuje. że:

Administratorem Pani/Pana danych osobow:ych jest Gmina Miasto Rzeszów. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail io0 „ erzeszow. o! lub pisemnie na adres administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2003 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie

Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

  • W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowa Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Racy ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z2011r.. Nr 14 poz. 57 z późn. zm.) Dane osobowe pozostalych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komis;jnie zniszczone.

„ Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych ich sprostowania. żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodność z prawem przetwarzania. którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania usunięcia danych.

„ Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„ Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22' Kodeksu pracy i ustaw; o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

. Odbiorcami będą podmioty u. ow ażnione na podstawie przepisów prewa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 902).

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie.pdf (129,41 KB)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij