Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowano: 2019-02-19 09:52:44, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe, kierunek: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie,

b) obligatoryjne uprawnienia: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

c) doświadczenie zawodowe:

co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

– znajomość problematyki z zakresu poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i interwencji kryzysowej,

d) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów ynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznej komunikacji oraz asertywność,

b) dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,

c) zdolność szybkiego podejmowania decyzji,

d) odporność na stres,

e) doświadczenie w pracy z członkami rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, problemem przemocy, uzależnienia, kryzysu,

f) znajomość metodologii a także praktyki dotyczącej diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin w zakresie funkcjonowania psychofizycznego, społecznego, środowiskowego,

g) umiejętność organizowania i koordynowania pracy zespołu,

h) umiejętność dokonywania analizy i oceny zjawisk, które dezorganizują życie w rodzinie,

i) umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej,

j) znajomość aktów prawnych:

ustawy o pomocy społecznej,

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

k) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu - Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej,

b) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług, w tym specjalistycznego poradnictwa, oddziaływań terapeutycznych oraz prowadzonych diagnoz realizowanych przez pracowników Zespołu,

c) współpraca z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami w zakresie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji trudnej, kryzysowej,

d) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy krajowych i zagranicznych oraz współuczestniczenie w opracowywaniu projektów, wniosków,

e) nadzorowanie i zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego wykonywania zadań należących do Zespołu, a w szczególności dotyczących:

zapewnienia nieodpłatnych specjalistycznych usług – psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych, prawnych, udzielania schronienia osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy domowej,

świadczenie usług pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, przebywających w mieszkaniach chronionych,

f) nadzorowanie gromadzonej dokumentacji klientów objętych pomocą Ośrodka,

g) integrowanie lokalnego środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin,

h) współuczestniczenie w tworzeniu i wdrażanie lokalnych programów profilaktyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy,

i) podejmowanie działań w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk w zakresie problematyki rodzinnej.

 

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) umowa o pracę na czas określony planowana od miesiąca marca 2019 r.

W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 m - cy. Pracownik skierowany zostanie do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

b) pełny wymiar czasu pracy,

c) miejsce wykonywania pracy - MOPS Rzeszów ul. Skubisza 4,

d) budynek piętrowy, brak windy,

e) praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

f) obsługa urządzeń biurowo - technicznych i narzędzi informatycznych.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych W MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys - CV z podaniem danych umożliwiających kontakt oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

c) autorska pisemna koncepcja pracy i funkcjonowania Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

e) dokumenty potwierdzające co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

f) kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,

g) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

i) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

j) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

k) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

1) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

m) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 25.02.2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej” (decyduje data wpływu do MOPS).

8. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

9. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą, pocztą elektroniczną lub telefoniczne o terminie i miejscu kolejnego

etapu naboru.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

11. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się

z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

- telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

b) Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez MOPS inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mopsrzeszow.pl, tel. (17) 853-39-27.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art. 10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna

będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać

odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22' Kodeksu pracy.

d) Odbiorcy danych

MOPS nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż

uprawnione na podstawie przepisów prawa.

e) Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do

zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych kandydata,

który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali

najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej

osoby, następnie po upływie tego terminu podlegają usunięciu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście w terminie

7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS w Rzeszowie – Dział

Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3. Dokumenty aplikacyjne nie

odebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu

f) Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

- niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania

danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

g) Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez

Państwa innych danych jest dobrowolne.

Do pobrania 

 

oświadczenie.pdf (129,41 KB)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.pdf (264,9 KB) 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij