Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2019-02-08 21:54:16, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego specjalisty w Oddziale sprawozdawczości budżetowej

Departamentu Budżetu i Finansów

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub o kierunku administracja,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy,

3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5) znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,

6) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

7) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

8) znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

10) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

11) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

12) obywatelstwo polskie,

13) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

14) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

15) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) co najmniej trzyletnie doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) sporządzanie bilansu rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego oraz rocznego skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego,

2) sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych,

3) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych ,

4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych osób prawnych oraz spółek, w których województwo Podkarpackie posiada udziały, sporządzanie obowiązujących miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych z realizacji budżetu Województwa na podstawie sprawdzonych jednostkowych sprawozdań budżetowych złożonych przez samorządowe jednostki oraz ich terminowe przekazywanie do właściwych dysponentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym sprawozdań z operacji finansowych, sporządzanie zbiorczych sprawozdań z operacji finansowych,

6) przyjmowanie sprawozdań statystycznych od jednostek budżetowych oraz wojewódzkich osób prawnych i przekazywanie do GUS,

7) sporządzanie sprawozdań/raportów sprawozdawczych do NBP,

8) opracowywanie wytycznych do sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej,

9) dokonywanie analiz sporządzanie informacji o procedowaniu projektu zmian legislacyjnych, zgłaszanie ewentualnych uwag do projektów celem przekazania do Zespołu Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

10) przygotowywanie odpowiedzi dotyczących badań, analiz, statystyk dla Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego,

11) sporządzanie projektów pism w zakresie korespondencji i współdziałania z terenowymi oddziałami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, innymi urzędami, instytucjami, sporządzanie na potrzeby innych urzędów potrzebnych informacji oraz analiz w zakresie planu i wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zadłużenia Województwa Podkarpackiego.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7)oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu grudniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale sprawozdawczości budżetowej Departamentu Budżetu i Finansów, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:

Pobierz plik załącznik nr 1_kwestionariusz.doc 31 kB

Pobierz plik załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.doc 31 kB

Pobierz plik załącznik nr 3_oswiadczenie_2018.doc 25 kB

Pobierz plik załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.doc 26 kB

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij