Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Zamek Muzeum Hotel
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Masz POWER, masz wszystko

Praca w Urzędzie Wojewódzkim

Opublikowano: 2019-02-01 12:11:15, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

- Ogłoszenie nr: 41964

- Data ukazania się ogłoszenia: 31 stycznia 2019 r.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Dyrektor Generalny

- poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

- starszy specjalista

- do spraw ustalania odszkodowań

- w Oddziale Odszkodowań w Wydziale Nieruchomości (N/III/19)

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości nabywane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w celu budowy lub modernizacji dróg publicznych, linii kolejowych lub realizacji budowli przeciwpowodziowych,

- rozpatrywanie odwołań od decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne,

- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inne cele publiczne, a także spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości, związane z realizacją celów publicznych.

 

 

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), 

- wyjazdy w teren w celu przeprowadzania rozpraw lub oględzin nieruchomości, 

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne

- wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze, lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, lub inne wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu gospodarki nieruchomościami,

- okres doświadczenia zawodowego: powyżej roku,

- rodzaj doświadczenia: w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub w geodezji.

 

pozostałe wymagania niezbędne

 

- znajomość przepisów ustaw: Kodeks cywilny, o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o księgach wieczystych i hipotece,
o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o drogach publicznych, o służbie cywilnej,
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem zaumyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagane powyżej roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub z geodezją (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres doświadczenia zawodowego).

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 11 lutego 2019 r.

- Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy
o służbie cywilnej;

3) w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie komisyjnie niszczone;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim
w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych;

6) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

7) przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania,
w myśl obowiązujących przepisów,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8) podanie danych osobowych przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2) telefonicznie 17 867 13 10, 17 867 13 07,

3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Inne informacje:

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 600 zł. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij