Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Bal Sylwestrowy
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Z PGE Energia Ciepła (od)zyskujesz ciepło i energię

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowano: 2019-01-28 14:48:11, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych I Wychowawczych

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe związane z problematyką świadczeń

rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczeń wychowawczych,

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo

innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów

prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną

dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i aktów wykonawczych

do ww. ustaw,

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start",

c) znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,

d) znajomość programu dziedzinowego dedykowanego do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i świadczenia dobry start,

e) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, efektywność, kreatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,

f) komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,

g) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw w zakresie postępowań o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze i świadczenie dobry start, w tym

w szczególności:

- przyjmowanie, weryfikacja, analiza i uzupełnianie wniosków,

rejestrowanie na bieżąco w systemie informatycznym przyjętych wniosków,

wprowadzanie danych z wpływających wniosków do systemu informatycznego,

samodzielne pozyskiwanie danych z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia,

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, a w przypadku przyznawania

prawa do świadczenia dobry start – informacji o przyznaniu świadczenia, na podstawie

obowiązujących przepisów i w oparciu o postępowania wyjaśniające,

- prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej ww. świadczeń,

b) prowadzenie spraw w zakresie weryfikacji ustalonych już praw do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry start oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w tym projektów decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów,

b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony planowany od miesiąca stycznia 2019 r./ lutego 2019 r.,

W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy. Pracownik skierowany zostanie do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

d) praca w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowo - technicznych i narzędzi informatycznych,

e) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem (wykonywana pod presją czasu), a także odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem,

f) budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na II kondygnacji budynku (brak windy, sanitariat niedostosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys - CV z podaniem danych umożliwiających kontakt (numer telefonu lub e-mail) oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

d) dokumenty potwierdzające co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe związane z problematyką świadczeń rodzinnych, lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczeń wychowawczych,

e) kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

h) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego /dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

j) oświadczenie kandydata, że cieszy się nie poszlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

k) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

1) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 28.01.2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych” (decyduje data wpływu do MOPS).

8. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

10. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:

- administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, tel. 17 853 57 53, adres e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22' Kodeksu Pracy,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od zatrudnienia wybranego kandydata,

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j. ze zm.)."

12. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefoniczne o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

13. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

14. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia wybranej osoby. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne tych osób podlegają zniszczeniu.

15. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS w Rzeszowie - Dział Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3. Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie.pdf (129,41 KB)


 

 

Podkarpackie Regionalia w Agrohurcie - Jarmark Bożonarodzeniowy

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij