Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-01-24 13:51:18, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa

1.Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym,

- o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, ordynacja podatkowa, znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

- znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego dotyczących:

przedstawicielstwa, osób prawnych, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, własności, posiadania, użytkowania wieczystego, rzeczy, nieruchomości, części składowych, ograniczonych praw rzeczowych, spadków,

- znajomość zagadnień prawa budowlanego dotyczących: obiektu budowlanego, budynku, budowli, obiektów malej architektury,

urządzeń budowlanych, budowy, robót budowlanych, przebudowy, remontu,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- dokładność, sumienność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia i rozpoznawania problemów, swobodne wypowiadanie się w mowie i na piśmie, kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

weryfikacja informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne oraz prowadzenie postępowań podatkowych składanych w zakresie ustalania wysokości podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości, w tym pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skladać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1. 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowymi Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po uplywie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htts bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogloszeń w Ratuszu, adres - Rynek 1.25-064 Rzeszów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 k vietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminal liasto Rzeszów, Rynek 1.35-064 Rzeszów, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod werzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie Art. 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

3. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Z 2011 r., Nr 14 poz. 57 z późn. zm.) Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będa przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone

4. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych ich sprostowania żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania usunięcia danych

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art 22 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa na innych danych jest dobrowolne.

7. Odbiorcami beda podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. W zakresie odbiorców danych osobowych informacja o wynikach naboru w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będzie udostępniona na stronie BIP UM Rzeszowa.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 902).

Pliki do pobrania:

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (264,9 KB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij