Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Urzędnik w KRUS

Opublikowano: 2018-12-05 19:17:43, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie nr OP.BIP.110.22.2018

z dnia 23.11.2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

Dyrektor oddziału regionalnego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w OR KRUS w Rzeszowie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KRUS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Obsługa centrali telefonicznej Oddziału Regionalnego.

2. Rejestrowanie w systemie Archiwum dokumentów przyjętych od rolników przez Wydział Świadczeń , Wydział Ubezpieczeń oraz dokumentów przesłanych pocztą.

3. Bieżące prowadzenie obsługi kancelaryjnej tj.:

- podział wpływającej korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,

- skanowanie dokumentów wpływających w systemie ARC-EZD,

- rejestrowanie korespondencji wpływającej w systemie elektronicznym i w dziennikach korespondencyjnych,

- przekazywanie zarejestrowanych dokumentów do sekretariatu i komórek organizacyjnych,

- przyjmowanie przesyłek przeznaczonych do wysłania,

- wykonanie frankowania przesyłek pocztowych,

- wpisanie do pocztowej książki nadawczej przesyłek specjalnych oraz wykonanie zestawienia wszystkich przesyłek

po zakończeniu dnia pracy,

- terminowe składanie zapotrzebowania na przelew pieniędzy na poczet opłat za usługi pocztowe,

- rozliczanie poczty dziennej,

- sporządzanie sprawozdań miesięcznych,

- obsługa skrzynki EPUAP

Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak windy.

Wykształcenie:

- poziom: wyższe lub średnie

- kierunek: preferowane administracyjne, ekonomiczne, techniczne

Wymagania konieczne:

- co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

- znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS,

- znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych,

- umiejętność sporządzania pism i notatek,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wskazanego naboru,

- oświadczenie o niepełnosprawności – jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,

w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów oraz na rozmowie kwalifikacyjnej okaże dokument potwierdzający niepełnosprawność

Wzór kwestionariusza i oświadczeń do pobrania ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus/ ).

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Informacja o metodach i technikach naboru:

- weryfikacja formalna dokumentów,

- sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny) i/lub

- rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów: 07.12.2018 r.

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

Wydział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 103

ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów

z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy OP.BIP.110.22.2018

Inne informacje:

Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty pracy bez zaznaczonego numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby jednostki KRUS).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Brak nazwiska kandydatki/kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.

Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-867-34-25 lub adresem e-mail : rzeszow@krus.gov.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o zbieraniu ich danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@krus.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks Pracy;

4) Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po ogłoszeniu wyniku naboru. Natomiast dane osobowe wymagane przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przechowywane będą przez okres 5 lat poczynając od dnia 01 stycznia roku następnego od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij