Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej

Opublikowano: 2018-12-05 16:02:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 39081 z dnia 05.12.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Księgowości Delegatur, Biuro Finansów

Rzeszów

ul. Grunwaldzka 17

 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;

- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych;

- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;

- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;

- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 

ZAKRES ZADAŃ

- udział w kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wydatkowania środków budżetowych przez delegatury

- udział w prowadzeniu egzekucji należności budżetowych oraz w opracowywaniu danych i sporządzaniu raportów z windykacji należności pieniężnych

- udział we prowadzaniu, dekretacji i weryfikacji dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym, w zakresie dochodów i wydatków delegatur

- udział w monitorowaniu wykonania budżetu delegatur w układzie tradycyjnym i zadaniowym

- udział w prowadzeniu, we współpracy z Wydziałem Dochodów Budżetowych, postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących nadpłat wynikających z ksiąg rachunkowych

- udział w dokonywaniu rozliczeń, uzgadnianiu sald należności analitycznych z syntetyką i monitorowaniu stanu należności od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat

- udział w uzgadnianiu dochodów, wydatków, w ujęciu kasowym, z kosztami

- udział w prowadzeniu ewidencji składników majątku powierzonego delegaturom

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego w administracji, o rachunkowości, Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia dotyczącego zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych

- umiejętność interpretacji przepisów prawa

- posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Urząd Komunikacji Elektronicznej

- Biuro Administracji

- ul. Giełdowa 7/9

- 01-211 Warszawa

- z dopiskiem „specjalista BF/WKD/5”

- Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani podpisać oświadczenia w dniu przeprowadzania naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/5/1/1/oswiadczenia_do_naboru2.pdf

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego

w wysokości 3 747,68 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,0) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;

- test wiedzy;

- test kompetencyjny;

- rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 94 26 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Do pobrania Oświadczenia

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij