Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Wolne mieszkania. Osiedle Karoliny.pl w Rzeszowie

Urzędnik w inspekcji handlowej

Opublikowano: 2018-11-16 10:24:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 37932 z dnia 16.11.2018 r.

 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wydział Kontroli

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów i teren województwa podkarpackiego

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie,

35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy wymiaru czasu pracy.

Korzystanie z samochodu służbowego.

Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy.

Występuje praca na wysokości.

Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe.

Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka , kserokopiarka , niszczarka dokumentów , telefon fax .

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Wejście główne do budynku przystosowane nie jest dla osób niepełnosprawnych .

Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest: piętrowy 2-kondygnacyjny , pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się pociągach komunikacyjnych.

Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się (wąskie ciągi komunikacyjne / brak podjazdu / schody przy wejściu do budynku-ilość stopni: 2).

Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

Przy budynku jest miejsce parkingowe.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Kontroluje artykuły rolno-spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta – samodzielna realizacja zadania.

- Kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.

- Ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu – samodzielna realizacja zadania.

- Wykonuje zadania określone w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości - samodzielna realizacja zadania.

- Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen – samodzielna realizacja zadania.

- Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.

- Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora - samodzielna realizacja zadania.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

Znajomość:

- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.

- Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe

- przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

- posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

- Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia w zakresie prawa jazdy (samochodu osobowego kategorii B),

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Krystyna Wróblewska - kandydatka do Parlamentu Europejskiego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46, pok. nr 3

- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

- „Oferta dotyczy naboru na stanowisko inspektora - ogłoszenie nr 37932”.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata i po tym okresie komisyjnie niszczone;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów rolno-Spożywczych w Rzeszowie w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych;

w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

2.- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

3.- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

4.- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

podanie danych osobowych przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Inspektor ochrony danych w WIJHARS w Rzeszowie jest dostępny pod adresem mail: nadzor_rzeszow@ijhars.gov.pl, tel. 17 853 34 38, do którego można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej: w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty - w zamkniętych i podpisanych kopertach wraz z podaniem stanowiska oraz numeru ogłoszenia o naborze. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich nadania w placówce pocztowej lub data złożenia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie).

Wszystkie wymagane dokumenty winny być podpisane własnoręcznym podpisem.

Oferta kandydata/kandydatki powinna zawierać numer telefonu i adres poczty elektronicznej kandydata/kandydatki, brak tego wymogu może uniemożliwić skontaktowanie się z osobą, która przejdzie pierwszy etap rekrutacji.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego po selekcji ofert (spełnienie wymagań formalnych) odbywa się „ Test wiedzy”, a następnie „Rozmowa kwalifikacyjna”.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2250,00 zł brutto

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie lub o kolejnych etapach naboru. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty kandydatów/kandydatek z prowadzonego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/kandydatki.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 853-34-38.

 

Przykładowa treść pism dla kandydata/kandydatki:

 

……………………..dnia………………….

(miejscowość)

 

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko

niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

• Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie*

• Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych.

• Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

_________________________

/czytelny podpis/

 

*- w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze jako stanowiska, o które mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie.

 

 

……………………..dnia………………….

(miejscowość)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się

o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej *

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów

Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

Zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych

w dowolnym czasie.

_________________________

/czytelny podpis/

*- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

Do pobrania

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij