Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Wolne mieszkania. Osiedle Karoliny.pl w Rzeszowie

Urzędnik w Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2018-10-19 17:11:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 36342 z dnia 19.10.2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor do spraw: szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

w Wydziale Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. J. Piłsudskiego 38

35 – 001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca administracyjno - biurowa,

- praca przy monitorze ekranowym,

- krajowe wyjazdy służbowe,

- kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

- praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

- wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

- winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem lub wystąpieniem szkody w środowisku;

- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

- aktualizacja rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku;

- prowadzenie postępowań związanych z emisją hałasu, gazów i pyłów do powietrza na terenach zamkniętych;

- prowadzenie postępowania w sprawie przeglądów ekologicznych na terenach zamkniętych;

- uczestniczenie w uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przed wydaniem innych rozstrzygnięć wymagających takich uzgodnień oraz w opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego oraz polityk, strategii lub programów

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie wykształcenie min. średnie w zakresie: ochrony środowiska lub pokrewne

- doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy w obszarze związanym z ochroną środowiska

- znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,

- wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, ochrony przyrody,

- asertywność,

- samodzielność i inicjatywa

- umiejętność współpracy, rozwiazywania problemów,

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

- rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu.

Twój e-pit czeka na Ciebie
ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2018

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- al. Piłsudskiego 38,

- 35-001 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 852 11 09, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl;

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 02.11.2018 r. – decyduje data wpływu oferty do Urzędu

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (link). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.

Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.

Mieszkańcom Podkarpacia rodzinnych, pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkanocnych oraz radości ze Zmartwychwstania Pańskiego życzy Bogdan Rzońca, poseł na Sejm
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

- Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij