Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikowano: 2018-10-09 19:19:54, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

kierownik ośrodka poradnictwa specjalistycznego | interwencji kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 26

 1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie: wyższe,

preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie,

obligatoryjne uprawnienia: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

- doświadczenie zawodowe: - co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

- znajomość problematyki z zakresu interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

umiejętność skutecznej komunikacji oraz asertywność,

dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,

odpowiedzialność,

odporność na stres,

znajomość problematyki z zakresu interwencji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy domowej, kryzysów, uzależnień, problemów wychowawczych,

doświadczenie w pracy z członkami rodzin z problemem przemocy, uzależnienia, kryzysu, problemów wychowawczych,

umiejętność organizowania i koordynowania pracy zespołu,

umiejętność dokonywania analizy i oceny zjawisk, które dezorganizują życie w rodzinie, umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej,

znajomość aktów prawnych:

 • ustawy o pomocy społecznej,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, k)

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu - Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz oddziaływań terapeutycznych świadczonych przez pracowników Zespołu, współpraca z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami w zakresie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji trudnej, kryzysowej, współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy krajowych i zagranicznych oraz współuczestniczenie w opracowywaniu projektów, wniosków, nadzorowanie i zapewnienie sprawnego oraz powekilowego wykonywania zadań należących do Zespołu, a w szczególności dotyczących: - zapewnienia nieodpłatnych specjalistycznych usług — psychologicznych, socjalnych,

pedagogicznych, prawnych, - udzielania schronienia osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy domowej,

 • udzielania schronienia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,

gromadzenie dokumentacji klientów objętych pomocą Ośrodka, integrowanie lokalnego środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, współuczestniczenie w tworzeniu i wdrażanie lokalnych programów profilaktyczno- pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy, podejmowanie działań w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków negatywnych zjawisk w zakresie problematyki rodzinnej.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku: umowa o pracę na czas określony planowana od m-ca listopada 2018 r. W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 m - cy. Pracownik skierowany zostanie do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia, pełny wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy - MOPS Rzeszów ul. Skubisza 4 oraz teren Miasta Rzeszowa, budynek piętrowy, brak windy, praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

obsługa urządzeń biurowo — technicznych i narzędzi informatycznych,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%. Wymagane dokumenty: życiorys — CV z podaniem danych umożliwiających kontakt (numer telefonu lub e-mail) oraz dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny, autorska, pisemna koncepcja pracy i funkcjonowania Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej — zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,

 1. kserokopie świadectw, dyplomów poświadczających wykształcenie,

 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego /dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/,

i] oświadczenie kandydata ,że jest obywatelem polskim opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

 1. oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

 2. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą,

|) ” oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem i bieżącą datą.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26 albo przesłać pocztą na adres 35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 26, w terminie do dnia 19.10.2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej” (decyduje data wpływu do MOPS).

 2. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl) i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26.

 4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:

 • administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, tel. 17853 57 53, adres e-mail: sekretariatQ©mopsrzeszow.pl,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art.6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.22' Kodeksu Pracy,

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od zatrudnienia wybranego kandydata,

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody,

 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone następującą klauzulą i własnoręcznym podpisem: 12.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j.)”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefoniczne o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia wybranej osoby. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne tych osób podlegają zniszczeniu.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odbierane osobiście w terminie 7 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru w MOPS Rzeszowie — Dział Spraw Pracowniczych ul. Poniatowskiego 10 pokój nr 1-3. Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

DO POBRANIA

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie.pdf

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij