Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Nabór do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Opublikowano: 2018-03-12 12:01:05, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Straż Graniczna

Fot. Straż Graniczna

 

Dwudziestu nowych funkcjonariuszy w BiOS to pierwsza w tym roku grupa przyjętych strażników granicznych. Do końca roku będzie ich w sumie siedemdziesięciu.

 

Pierwszy krok już zrobili, dostali się do służby i złożyli ślubowanie (9 marca) - siedem kobiet i trzynastu mężczyzn. Wszyscy pochodzą z Podkarpacia. Teraz czeka ich 9 - miesięczne szkolenie przygotowawcze w ośrodku szkolenia SG w Lubaniu.

 

Nabór do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej cały czas trwa.

 

Obecny nabór prowadzony jest pod kątem planowanych przyjęć do pełnienia służby w ilości do 90 osób w roku 2018, w szczególności do Placówek Straży Granicznej w Korczowej, Medyce oraz Lubaczowie

 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. (16) 673 20 78 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

 

Kandydatów kontaktujących się drogą elektroniczną prosi się o korzystanie wyłącznie z własnej poczty emailowej (nie osób trzecich) oraz o podpisanie przesyłanego maila imieniem, nazwiskiem wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata).

 

Jednocześnie prosi się, w celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych,

o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela:

Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl).

 

Tel. (16) 673 20 78, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30

e-mail: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

 

Preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

- wykształcenie minimum średnie;

- znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np. certyfikatem);

- doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

- prawo jazdy minimum kategorii B.

 

 

Procedura naboru do służby przygotowawczej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Wymogi ustawowe wynikające z ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1643 z późn.zm.). stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

- posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1643 z późn.zm.).

- Zgodnie z art. 31 ust. 1b cytowanej wyżej ustawy kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat, z zastrzeżeniem ust. 1d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej (art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy). Przepisu ust. 1B nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a.

 

Przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym.

 

Powyższe, niejednokrotnie wiąże się z częstymi przyjazdami do komórki kadrowej BiOSG jak również innymi wyjazdami (Komenda Główna SG w Warszawie, ośrodek szkolenia SG, Podkarpacka Rejonowa Komisja Lekarska w Rzeszowie).

 

Szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.2006.23.175 z późn. zm.)

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty

 

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

 

I ETAP postępowania:

 

rozpoczyna przyjęcie pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, adresowanego do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wraz z uzasadnieniem. Podanie wraz z wyszczególnionymi poniżej dokumentami, kandydat składa tylko i wyłącznie osobiście w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (Przemyśl, ul. Mickiewicza 34). (Przykładowy wzór podania znajduje się w załączniku).

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą pocztową lub elektroniczną nie biorą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Ponadto, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem do podania należy załączyć:

- kwestionariusz osobowy wypełniony własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 10 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących odpowiedzi.

- dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego (3,5 x4,5 cm),

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (strony od 2 do 9),

- kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

- kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (w przypadku kandydatów posiadających wykształcenie wyższe prosi się również o przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z świadectwem maturalnym),

- odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

- odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

- kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje),

- w przypadku osób posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa (upoważniające do dostępu do informacji niejawnych) - zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby,

 

Jednocześnie, kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

- oryginały wyżej wymienionych dokumentów

- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),

 

W I etapie postępowania kwalifikacyjnego zostanie dokonany przegląd złożonych przez kandydata dokumentów oraz w oparciu o nie zostanie dokonana wstępna ocena w zakresie spełnienia przez niego wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, podanie zostanie zwrócone w celu poprawienia lub uzupełnienia. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania. Mając na uwadze, iż zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji, przełożonym właściwym w sprawie postępowania jest Komendant Oddziału, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonej przez kandydata wymaganej dokumentacji, może on poddać kandydata procedurze opracowania lub odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje jego zdaniem uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału w kwestii kontynuowania postępowania kwalifikacyjnego kierowany jest na:

 

- wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby,

- badania psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;

- badania psychofizjologiczne.

 

Ponadto kandydat zostanie objęty procedurą ustalającą, czy daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną wykonane sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym. I etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

 

II ETAP postępowania:

 

Odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie).

 Składa się on z:

1. testów pisemnych obejmujących:

- test z wiedzy ogólnej,

- test ze znajomości języka obcego;

2. testu sprawności fizycznej;

3. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Drugi etap postępowania przeprowadza powoływana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej komisja kwalifikacyjna. Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień. Przykładowe testy znajdują się na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

 

Uznanie kandydata za spełniającego warunki do pełnienia służby w straży granicznej

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 

- otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

- osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;

- uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;

- ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

- wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij