Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Business Without Limits 18 października 2018

Praca w Dyrekcji Dróg - kierownik

Opublikowano: 2017-11-13 22:17:24, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 17674 z dnia 08.11.2017 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik zespołu

w Rejonie w Rzeszowie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Rzeszów

 

Oddział GDDKiA w Rzeszowie

Rejon w Rzeszowie,

36-054 Mrowla 400

Adres urzędu:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie kraju.

-obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

-praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,

-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 

- kierowanie pracą Zespołu Technicznego, ustalanie zakresu prac oraz nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów,

- nadzór przygotowania danych merytorycznych koniecznych do przeprowadzenia przetargu na roboty utrzymaniowe,

- kierowanie pracami komisji dokonującej odbiorów zleconych robót utrzymaniowych,

- nadzór aktualizacji danych o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach oraz obsługa programów specjalistycznych,

- weryfikacja i analiza danych z objazdów i kontroli dróg pod względem stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego, urządzeń brd, obiektów inżynierskich, odwodnienia, stałego i tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego,

- koordynacja i opracowywanie planów (bieżące i długoterminowe) robót utrzymaniowych na drogach oraz obiektach mostowych,

- współpraca z Policją oraz innymi organami administracji,

- koordynacja akcją zimowego utrzymania dróg,

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

- Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej lub transportu

- doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze drogownictwa,

Doktor Daroiusz Sobieraj, kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Marek Ordyczyński - kandydat Sejmiku Województwa Podkarpackiego

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość przepisów z zakresu: ustawa o drogach publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Postepowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych

- umiejętność obsługi pakietu MS-Office

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w kierowaniu zespołem i/lub w jednostkach administracji publicznej.

- uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia

- znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o drogach, o ochronie środowiska, o finansów publicznych, służbie cywilnej,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopia prawa jazdy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopia uprawnień budowlanych , kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

- Oddział w Rzeszowie

- ul. Legionów 20

- 35-959 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:

- analiza złożonych aplikacji,

- pisemny test wiedzy (w przypadku dużej ilości aplikacji spełniających wymagania formalne)

- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Kandydatki Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa podkarpackiego
Izabela Fac - kandydat do Rady Miasta Rzeszowa

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij