Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Business Without Limits 18 października 2018

Praca w Dyrekcji Dróg – zamówienia publiczne

Opublikowano: 2017-11-13 22:14:08, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Ogłoszenie o naborze nr 17676 z dnia 08.11.2017 r.

starszy inspektor

w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Adres urzędu: Oddział GDDKiA w Rzeszowie

Ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności

-obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

- udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie i publikowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia i zaproszenia do udziału w negocjacjach, modyfikacje i wyjaśnienia oraz innych niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur,

- udział w pracach komisji przetargowej, sporządzanie protokołu postępowania o zamówienie publiczne,

- opracowywanie treści rozstrzygnięć odwołań, udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,

- udział w przygotowaniu umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,

- prowadzenie rejestrów umów i statystyk zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

- Wykształcenie: wyższe

- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych

- umiejętność obsługi komputera – pakiet Office

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Doktor Daroiusz Sobieraj, kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Marek Ordyczyński - kandydat Sejmiku Województwa Podkarpackiego

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zamówień publicznych

- przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

- Oddział w Rzeszowie

- ul. Legionów 20

- 35-959 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:

- analiza złożonych aplikacji,

- pisemny test wiedzy (w przypadku dużej ilości aplikacji spełniających wymagania formalne)

- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Kandydatki Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa podkarpackiego
Izabela Fac - kandydat do Rady Miasta Rzeszowa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij