Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Bal Sylwestrowy
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Urzędnik w Ośrodku Polityki Społecznej

Opublikowano: 2019-08-13 10:50:27, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na jedno wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor/Specjalista do spraw e- edukacji

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe,

2) staż pracy min. 1 rok związany z obsługą informatyczną,

3) udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze e-edukacji, realizacji działań edukacyjnych, szkoleniowych lub/i informacyjnych (np. prowadzenie platformy/ witryny internetowej, przygotowywanie biuletynów informacyjno-edukacyjnych, newsletterów, przygotowywanie artykułów i innych),

4) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi pakietu MS OFFICE,

5) znajomość systemów operacyjnych Windows i/lub MAC, itp.

6) znajomość systemów CMS ze szczególnym uwzględnieniem WordPressa,

7) podstawowa znajomość systemów typu cpanel – administrowanie serwerem hostingowym poprzez przeglądarkę WWW – obsługa serwera poczty, FTP, zarządzanie bazami MySQL.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość zasad tworzenia i funkcjonowania platform/witryn internetowych oraz podstaw administracji witrynami internetowymi, wiedza na temat technologii internetowych pozwalającą wspierać uczestników Projektu (cookies, Flash, JavaScript itp.),

2) samodzielność w działaniu, systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność koordynacji wielu zadań jednocześnie.

 

3. Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska pracy:

 

1) współtworzenie i obsługa platformy internetowej zawierającej m.in. działy edukacyjne, umieszczanie i aktualizowanie materiałów ze szkoleń i spotkań oraz narzędzi metodycznych, prawnych, organizacyjnych, jak i efektów pracy projektowej w gminach/ powiatach,

2) obsługa forum dyskusyjnego oraz klienta FTP współpracującego z platformą internetową

3) wspomaganie procesów rejestracji uczestników projektu na platformie internetowej – rozwiązywanie problemów z tym związanych,

4) opracowanie, przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych za pośrednictwem platformy internetowej, zgodnie z działami edukacyjnymi i metodyką uczenia się dorosłych,

5) konsultowanie zamieszczanych treści edukacyjnych z Ekspertami oraz uczestnikami projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

6) wsparcie w indywidualnej ścieżce e-edukacji podmiotów i uczestników Projektu,

7) doradztwo dla podmiotów związane z korzystaniem ze strony, wsparcie w korzystaniu z Platformy,

8) dbanie o jakość, wizualizację i treści edukacyjne prezentowanych materiałów i narzędzi,

9) współpraca z zespołami projektowymi, trenerami, superwizorami, itp. w zakresie przepływu informacji/umieszczania materiałów edukacyjnych na stronie, w województwach: PODKARPACKIM, ŚWIĘTOKRZYSKIM, LUBELSKIM, PODLASKIM I MAŁOPOSLKIM,

10) udział w spotkaniach i szkoleniach wyjazdowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystanie komputera oraz urządzeń biurowych,

• wymiar czasu pracy: pełny etat,

Podkarpackie Regionalia w Agrohurcie - Jarmark Bożonarodzeniowy

• miejsce świadczenia pracy: Rzeszów, wyjazdy służbowe związane z projektem.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających się o zatrudnienie,

2) życiorys (CV),

3) list motywacyjny,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanym doświadczeniu zawodowym związanym z obsługą stron internetowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lipiec 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest większy niż 6 %.

7. Miejsce i termin składania dokumentów :

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Inspektor/Specjalista do spraw e-edukacji”, w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru (wynik postepowania konkursowego) będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 

8. Pozostałe informacje;

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać osobiście w Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu. Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie prowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

ZgodZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz UE L119 z 04.05.2016 ) informuje, iż :

• administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – b.swider@rops.rzeszow..pl, telefonicznie: 17 747 09 44, listownie na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie kontakt osobisty w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

• dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

• w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,

• dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

………………………………………..

 

4) Wymagane dokumenty (do pobrania)

 - kwestionariusz osobowy

 - oświadczenia kandydatów 

 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij