Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Zamek Muzeum Hotel
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Masz POWER, masz wszystko

Urzędnik w Wydziale Organizacji i Kadr

Opublikowano: 2019-06-27 14:12:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora

w Wydziale Organizacji i Kadr

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- co najmniej 3-letni staż pracy w formie zatrudnienia lub stażu na podobnym stanowisku pracy, - - - znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

- znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

- znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- znajomość przepisów ustawy prawo oświatowe,

- znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejetność obsługi programu kadrowego,

- obsługa komputera w zakresie edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz obsługi elektronicznego obiegu dokumentów,

- zdyscyplinowanie, samodzielność, terminowość, dokładność, systematyczność,

- kreatywność, łatwość podejmowania decyzji,

- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie korespondencji w sprawach w stosunku pracy,

- prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami pracowników, dodatki specjalne,

- uzasadnienia do dodatków, rozliczanie skutków finansowych,

prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników,

- prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą pracowników,

- współpraca z PUP w zakresie zatrudniania pracowników w ramach refundacji,

- prowadzenie naboru pracowników na prace interwencyjne, publiczne, staże itp.,

- prowadzenie wszystkich spraw związanych z organizowaniem pracy stażystów, organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów, powołania na te stanowiska, prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół: zaszeregowanie, dodatki za wysługę lat, dodatki motywacyjne, dodatki funkcyjne, nagrody jubileuszowe,

- przygotowywanie opinii o pracy, zaświadczeń i korespondencji w tej sprawie,

- prowadzenie spraw PFRON, sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji, zatrudnienie

niepełnosprawnych,

- kompletowanie i analizowanie oświadczeń o działalności gospodarczej, opracowywanie regulaminu pracy i zmian,

- prowadzenie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników samorządowych realizowanie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO.

 

. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

praca w pełnym wymiarze czasu pracy, jednozmianowa, praca w budynku na IV piętrze z dostępną windą,

praca przy monitorze ekranowym w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie.

 

. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór — załącznik nr 1),

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych np. zakres czynności, opinia z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,

- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór — załącznik nr 2),

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór — załącznik nr 2),

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór — załącznik nr 2),

- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór — załącznik nr 2),

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (wzór — załącznik nr 3),

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

6. Dodatkowe informacje:

Wmiesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacjj zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

e - Wyłoniony w drodze naboru kandydat na pracownika samorządowego zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

' Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w Kancelarii Urzędu w pok. 451 lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 6/2019” w terminie do dnia 5 lipca 2019r./nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

e Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

e List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

e _ Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

e Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko podinspektora jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 867-14-51, email:starostwoQpowiat.rzeszow.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — poprzez email: rodoQpowiat.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowo-Finansowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 22' Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz art. 6 ust.1, 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ze zm.

4) dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru,

5) dane osobowe zawarte w ofercie konkursowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania,

7) kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie,

9) odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania


Załączniki:

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij