Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Urzędnik w Urzędzie Miasta

Opublikowano: 2019-06-26 15:01:28, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa

 

3. Wymagania niezbędne:

- obywalelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych w mowie i piśmie,

- kandydat musi posiadać pelną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pelni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kpa,

- praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawcz;ch do ww. uslaw,

- znajomość Strategii Marki Rzeszów oraz Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2009-2013 i - Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji tiiasta Rzeszowa na lata 2014-2020.

- znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego. w tym miasta Rzeszowa,

- biegła znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS. w szczególności Word, Excel, PowerPoint,

- kreatywność, odporność na stres. dyspozycyjność. przedsiębiorczość.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja i rozliczanie międzynarodowych konferencji. targów i kongresów,

- udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promocyjnych,

- realizacja działań wynikających ze Strategii Marki i Programu Promocji Miasta Rzeszowa,

- prowadzenie dokumentacji realizowanych przedsięwzięć.

- bieżąca współpraca z miastami partnerskimi Rzeszowa.

. organizacja delegacji zagranicznych.

- tłumaczenia ustne i pisemne.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty: . życiorys (CV).

- list motywacyjny.

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepelnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku. gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

- oświadczenie kandydata. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pelnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pelni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1. 35-064 Rzeszów. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. Dokumenty. które wplyną do urzędu po uplywie określonego terminu nie będa rozpatrywane

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bio.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres — Rynek 1, 15-064 Rzeszów.

 

Wymagane dokumenty. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod<Qerzeczo.pl lub pisemnie na adres administratora. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art 22' Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobo*ych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostalych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone. 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. G ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

c. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul, Stawki 2. 00-140 Warszawa).

 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22' Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczóstniczi yć w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

oświadczenie.pdf (129,41 KB)

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij