Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Bal Sylwestrowy
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Z PGE Energia Ciepła (od)zyskujesz ciepło i energię

Urzędnik w Funduszu Zdrowia

Opublikowano: 2019-06-19 11:31:44, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszego referenta

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania Świadczeń
                                         i Obsługi Umów

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 1. znajomość  przepisów  prawnych  w  zakresie  ochrony  zdrowia  w szczególności:

 • Ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004r. o świadczeniach  opieki  zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych ( Dz.U.2018.1510 z  późń.zm.),

 • Ustawy  z  dnia  15  kwietnia   2011r. o  działalności  leczniczej (Dz.U.2018.2190 
  z późń.zm.),

 • Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia  8  września 2015r. w  sprawie ogólnych  warunków  umów  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej ( Dz.U.2016.1146
  z póżń.zm.),

 1. znajomość  zagadnień  dotyczących  funkcjonowania Narodowego  Funduszu  Zdrowia,

 2. biegła  znajomość obsługi  komputera  Pakiet  MS Office, w szczególności  Excel w  stopniu  średniozaawansowanym.

Wymagania pożądane:

a) doświadczenie w pracy biurowej,

b) dobra organizacja pracy własnej,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) wysoka kultura osobista,

e) umiejętność  kulturalnego i merytorycznego przyjmowania klientów,

f) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.

Główne obowiązki:

a) przygotowanie  materiałów  do  przeprowadzenia  konkursów  ofert  w celu  zawarcia  umów  na  świadczenia medyczne,

b) sporządzanie  umów o  udzielanie  świadczeń opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,

c) udział w  pracach  komisji  konkursowych  w tym  ocena merytoryczna  wniosków i  ofert,

d) wprowadzanie  do  systemu  informatycznego  danych  dotyczących   obsługi  umów o udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w szczególności  dot. umów  Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego,

e) udzielanie  informacji  w  sprawach  dotyczących  zabezpieczenia  świadczeń  opieki  zdrowotnej,

f) sporządzanie  sprawozdań  oraz  informacji  statystycznych  dla  instytucji  zewnętrznych  związanych   z  funkcjonowaniem  Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego,

g) współudział w kompleksowej  ocenie  dostępności i  jakości  świadczeń  medycznych,

h) przygotowywanie  merytorycznych  odpowiedzi  na  wnioski i opinie  świadczeniodawców.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania

 • podpisane: list motywacyjny i CV,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,

  Podkarpackie Regionalia w Agrohurcie - Jarmark Bożonarodzeniowy

 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 9/2019".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.               

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 21 czerwca 2019r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 9/19 – WŚOZ - DK”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.

 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.

 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.

 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018.1510 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. t.j.2018.1510.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.).Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust.1 lit. a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust.2 lit. a  RODO.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail:  iod@nfz-rzeszow.pl

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij