Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim. Zamek Muzeum Hotel
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie
Masz POWER, masz wszystko

Pracownik cywilny w wojsku

Opublikowano: 2019-05-31 09:36:24, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 48521 z dnia 31.05.2019 r.

 

Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent do spraw: ewidencji

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

35-211 Rzeszów, ul. Konopnickiej 5

 

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się (schody , brak windy). Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie w pozycji siedzącej, przy sztucznym oświetleniu. Kontakt z klientem zewnętrznym.

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie dokumentów ewidencji wojskowej kadry rezerwy podlegającej i niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej

- sporządzanie wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe

- sporządzanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej

- kierowanie kadry rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej oraz opracowywanie decyzji w tych sprawach

- prowadzenie archiwum wojskowej komendy uzupełnień

- prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie kart i tabliczek tożsamości w zakresie kadry rezerwy

- wydawanie książeczek wojskowych kadrze rezerwy

- prowadzenie druków ścisłego zarachowania

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- staż pracy: co najmniej 3 miesiące W obszarze administracji publicznej

- Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

- Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego

- Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

- Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej

- Biegła znajomość obsługi komputera pakiet Ms office

- Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego do WKU w Rzeszowie

- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe administracyjne, prawo, informatyka

- staż pracy: co najmniej 3 miesiące W obszarze Terenowych Organów Administracji Wojskowej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań

- Znajomość rozporządzenia MON w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

- Znajomość Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 10.06.2019

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

- ul. Konopnickiej 5

- 35-211 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie 35-211 Rzeszów ul. Konopnickiej 5 wku rzeszow@ron.mil.pl

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Krzysztof KOKOSZKA Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie 35-211 Rzeszów ul. Konopnickiej 5 tel. 261156125 k.kokoszka@ron.mil.pl

- Cel przetwarzania danych:

- przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

- Informacje o odbiorcach danych: Informacje nie będą udostępniane innym odbiorcom

- Okres przechowywania danych:

- czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

- Uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

- Informacje o wymogu podania danych:

- Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

- Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

- Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Kandydaci muszą spełnić wszystkie "wymagania niezbędne" jak również złożyć wszystkie "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym, czytelnym podpisem. Prosimy przesyłać tylko kopie dokumentów. Oferty otrzymane po terminie jak również oferty niespełniające wymogów formalnych i niezbędnych nie będą rozpatrywane.

W trakcie naboru zostaną zastosowane następujące metody i techniki: sprawdzenie ofert, test wiedzy, zadanie praktyczne z obsługi komputera, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie naboru. Po zakończeniu procesu naboru dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Przewidywany termin zatrudnienia 24-06-2019 r., wynagrodzenie zasadnicze ok. 2,680,00 zł. brutto. Adres strony urzędu: www.rzeszow.wku.wp.mil.pl. Informacja telefoniczna 261-156-110.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij