Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Praca w Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie

Opublikowano: 2018-09-12 21:29:14, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 33899 z dnia 12.09.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

podreferendarz do spraw: instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących,

Sekcja Kontroli Drogowej, Delegatura Południowo-Wschodnia

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów, Delegatura Południowo-Wschodnia, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 21

 

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca biurowa we wszystkich siedzibach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

ZAKRES ZADAŃ

- Parametryzowanie urządzeń oraz monitorowanie jakości materiału zdjęciowego w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym;

- Monitorowanie na bieżąco działania i stanu technicznego urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych na obszarze delegatury oraz zapewnienie obsługi eksploatacyjnej, w tym realizowanie drobnych napraw tych urządzeń w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru nad ruchem drogowym;

- Koordynowanie działań związanych z serwisowaniem, legalizacją i naprawą urządzeń rejestrujących oraz prowadzeniem rejestru sprawności tych urządzeń w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru nad ruchem drogowym;

- Realizowanie spraw związanych z lokalizacją, instalacją i demontażem urządzeń rejestrujących, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji oraz udział w odbiorach urządzeń w związku z rozbudową systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym;

- Współpracowanie z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz przedstawicielami organów administracji w związku z realizacją zadań związanych z instalacją urządzeń rejestrujących;

- Obsługiwanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnianie kwestii formalnych w związku z zapewnieniem prawidłowego prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- prawo jazdy kat. ,,B’’;

- znajomość przepisów ustaw wraz z aktami wykonawczymi: ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych;

- umiejętność obsługi komputera pakiet MS Windows (Word, Excel);

- umiejętność orientacji na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, współpracy w zespole, sumienność, komunikatywność, orientacja na rezultaty;

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: średnie techniczne;

- szczególne uprawnienia: uprawnienia energetyczne G1E;

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat ,,B’’;

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie posiadania uprawnień energetycznych G1E;

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro Dyrektora Generalnego,

- Al. Jerozolimskie 94

- 00-807 Warszawa

 

- Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.243.2018.1369.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych:

 

Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, e-mail: info@gitd.gov.pl, tel. (22) 220 48 88.

Inspektor Ochrony Danych:

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach

 

dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gitd.gov.pl lub tradycyjnie pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu:

 

• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawo dostępu do danych osobowych:

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Informacja o wynikach naboru za wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy

 

aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części

„dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę

elektroniczną.)

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

• weryfikacja wiedzy,

• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,

wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij