Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Praca w Urzędzie Ochrony Zabytków

Opublikowano: 2018-08-12 18:41:52, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 31719 z dnia 07.08.2018 r.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista do spraw: zabytków nieruchomych Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Delegatura w Rzeszowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu

ul. Adama Mickiewicza 7, 35-001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- wyjazdy w teren

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

ZAKRES ZADAŃ

- 1. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie pozwoleń w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych na terenie działania Delegatury WUOZ w Rzeszowie.

- 2. Prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji o wpisie zabytków do rejestru zabytków.

- 3. Opracowywanie wytycznych konserwatorskich dla obiektów zabytkowych.

- 4. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- 5. Udział w komisjach odbioru prac remontowych i konserwatorskich prowadzonych przy obiektach zabytkowych.

- 6. Opracowywanie pozwoleń na wywóz zabytków za granicę.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe z zakresu historii sztuki

- znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

- znajomość ustawy o służbie cywilnej

- posiadanie prawo jazdy kat. B

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopia prawo jazdy kat. B

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 13.08.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl; sekretariat pokój 33

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, rodo@wuozprzemysl.pl • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wuozprzemysl.pl, telefonicznie: 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Udostępniane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 678 61 78 lub 16 678 59 44.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij