Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Praca w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Opublikowano: 2018-08-10 13:33:47, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Ogłoszenie o naborze nr 31872 z dnia 08.08.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji gruntów i budynków

w Oddziale Katastru Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (GK/II/12)

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- wyjazdy w teren w celu przeprowadzania kontroli,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym i w trybach szczególnych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ewidencji gruntów,

- opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi stron na decyzje organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz kompletowanie akt w celu przekazania skargi wraz z aktami do sądu,

- udział w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

- analizowanie, sprawdzanie i rozpatrywanie pism i korespondencji z zakresu spraw ewidencji gruntów i budynków,

- rozpatrywanie skarg i wniosków stron,

- kontrolowanie działań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe geodezyjne

- doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej - powyżej 3 lat,

- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

- znajomość ustaw: Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o Kontroli w administracji rządowej, o gospodarce nieruchomościami, o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej,

- znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

- umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel).

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej

- pozostałe zakresy uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 18.08.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o służbie cywilnej; 3) w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty; 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie komisyjnie niszczone; 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych; 6) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa; 7) przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 8) podanie danych osobowych przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy; 9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu; 10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie: 1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 2) telefonicznie 17 867 13 10, 17 867 13 07, 3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z pozostałych wymagań niezbędnych.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 850 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij