Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Praca w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (Wydział Finansów i Budżetu)

Opublikowano: 2018-05-18 10:18:26, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 27347 z dnia 18.05.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: opracowywania i analizowania budżetu Wojewody

w Oddziale Planowania i Analiz w Wydziale Finansów i Budżetu (F/I/2)

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co - najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

ZAKRES ZADAŃ

- opracowywanie materiałów do projektu budżetu dochodów, wydatków bieżących, w tym planu rzeczowych zadań, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu zadaniowego, przygotowywanie propozycji podziału przyznanego na dany rok budżetowy limitu wydatków w rozbiciu na wydziały PUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę oraz przekazywanie tym jednostkom oraz jednostkom samorządu terytorialnego informacji w zakresie kwot dochodów i wydatków (dotacji) przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie budżetu państwa,

- opracowywanie i przekazanie do Ministerstwa Finansów planu dochodów i wydatków, zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, budżetu zadaniowego do ustawy budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez Wojewodę, weryfikacja z tego zakresu materiałów złożonych przez wydziały PUW i jednostki realizujące budżet Wojewody,

- sporządzanie okresowych analiz z przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz zadań realizowanych przez wydziały PUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę oraz z wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji,

- przygotowywanie Wojewodzie propozycji podziału rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz sporządzanie opinii finansowych do wniosków złożonych w tym zakresie przez jednostki realizujące budżet Wojewody,

- przygotowywanie i koordynacja wystąpień do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków bieżących z rezerw celowych budżetu państwa oraz rezerwy ogólnej,

- analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotacji składanych do Wojewody przez Wydziały, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę pod kątem ich zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową i ustawą o finansach publicznych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

- doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami - powyżej 3 lat,

- znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej,

- umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne powyżej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami (dokumenty jednoznacznie potwierdzające doświadczenie zawodowe)

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15

- 35-959 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 590 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij