Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2018-04-17 09:56:13, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -

Referent

Do Działu Organizacji Ruchu

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe:

budownictwo komunikacyjne, budownictwo drogowe, - budownictwo infrastrukturalne, budownictwo, inżynieria ruchu, sterowanie ruchem drogowym lub prawo,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

- Staż pracy lub doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań związanych ze sporządzaniem projektów organizacji ruchu, utrzymaniem bądź wykonywaniem oznakowania drogowego,

- doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu spraw związanych z odszkodowaniami za mienie - w przypadku wykształcenia prawniczego,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

- znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

- znajomość Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1137 ze zmianami),

- umiejętność posługiwania się programem do tworzenia projektów inżynieryjnych typu

AutoCad,

- znajomość topografii Rzeszowa,

- praktyczna znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (praca w środowisku Windows),

- zaawansowana znajomość pakietu biurowego (MS Office: Word, Excel, Access, Power

Point, Outlook),

- prawo jazdy kategorii B,

- doświadczenie w pracy w urzędzie (jednostkach budżetowych) przy wykonywaniu podobnych czynności: mile widziane.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie spraw związanych z przejazdem po drogach pojazdów ponadnormatywnych,

- prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za zniszczone lub skradzione oznakowania, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne,

- przygotowywanie dokumentacji do wniosków o odszkodowania za zniszczone lub skradzione oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ekranów akustycznych,

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

- nadzór nad zgłaszaniem szkód majątkowych które wystąpiły w wyniku wypadków, kolizji lub aktów wandalizmu przez Wykonawcę

- umowy na bieżące utrzymanie oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekranów akustycznych,

- wykonywanie objazdów kontrolnych oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekranów akustycznych,

- udział w odbiorach i przeglądach wykonanych robót,

- prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją i ochroną oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- współdziałanie z Samorządowymi Radami Osiedli w zakresie realizacji przedkładanych

wniosków,

- prowadzenie pism administracyjnych działu.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego

i komputerowego.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania,

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepełnosprawności,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Dziale Organizacji Ruchu",

w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa Www.bip.um.erzeszow.pl) oraz na tablicy informacyjnej MZD w Rzeszowie w budynku przy ul. Targowej 1 (VI piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym

podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 . poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij