Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2018-04-12 11:37:25, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty

w Oddziale do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej

Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe o kierunku wojskowym albo o kierunku obronność, bezpieczeństwo lub zarządzanie kryzysowe,

2) co najmniej dziesięcioletni okres pełnienia zawodowej służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo pięcioletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku pracy związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym i obroną cywilną,

3) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego co najmniej o klauzuli „poufne",

4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

6) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

7) znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

8) znajomość przepisów ustawy o stanie wyjątkowym,

9) znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

10) znajomość przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej,

11) znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

12) znajomość przepisów ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez terytorium,

13) znajomość przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych,

14) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

15) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,

16) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego,

17) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,

18) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach,

19) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy na mapach, wykonywania prac kreślarskich i graficznych,

2) znajomość procesów decyzyjnych i dowodzenia w siłach zbrojnych RP oraz zasad współdziałania w ramach HNS i CIMIC.

 

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, w tym planowanie, organizowanie i realizacja procesów: planowania obronnego (w tym operacyjnego), szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego w oparciu

o przepisy ustaw i innych obowiązujących aktów prawnych, oraz zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dla Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.

 

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie – kontrole w zakresie realizacji zadań obronnych, realizacja i udział w szkoleniach obronnych,

4) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres pełnienia zawodowej służby wojskowej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wymagany staż pracy w administracji publicznej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),

11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

 

W miesiącu marcu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 

Do pobrania: 

Załączniki: Pobierz plik załącznik nr 1_kwestionariusz.doc 32 kB

Pobierz plik załącznik nr 2_oświadczenia.doc 31 kB

Pobierz plik załącznik nr 3_oświadczenie.doc 25 kB

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij