Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Konkurs na dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

Opublikowano: 2018-02-06 15:15:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

VI sesja Rady Miasta Rzeszowa - 16 lutego 2015

 

Poniżej ogłoszenie w tej sprawie

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Dyrektora w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3- lata działalności gospodarczej związanej z kulturą, sportem lub turystyką,

- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,

- o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o bibliotekach,

- prawo zamówień publicznych oraz kpa,

- bardzo dobra znajomość zasad działania miejskich instytucji kultury, sportu i turystyki, znajomość zagadnień dotyczących kultury, sportu i turystyki w Rzeszowie,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- bardzo dobra znajomość finansów publicznych i budżetu zadaniowego,

- bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej,

- umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,

- umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- dyspozycyjność, umiejętność negocjacji i mediacji, komunikatywność i kreatywność.

3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizowanie pracy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w celu terminowej i poprawnej realizacji zadań działań Wydziału,

- odpowiedzialność za wykonanie podjętych uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,

- współpraca z komisjami Rady Miasta i Radami Osiedli, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,

- nadzór nad przygotowaniem planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu, a także okresowych i rocznych analiz ekonomicznych i sprawozdawczości statystycznej,

- nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania środków budżetowych w zakresie działalności jednostek organizacyjnych związanych ze sportem, oraz instytucji kultury podległych Miastu,

- udział w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski o dofinansowanie, wyłaniających kandydatów do nagród, stypendiów, itp.,

- opracowywanie założeń programowo- artystycznych i sportowych, współdziałanie i koordynowanie prac związanych z projektami i programami imprez kulturalnych i sportowych Miasta,

- opiniowanie projektów znaczących festiwali i konkursów, nowych inicjatyw kulturalnych i sportowych, działań służących rozwojowi i promocji kultury i sztuki oraz sportu,

- nadzór nad miejskimi instytucjami kultury i sportu,

- prowadzenie spraw związanych z realizacją strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020,

- administrowanie Stadionem Miejskim,

- realizacja zadań wynikających z wdrażania projektu dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020: „Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza”,

- koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań w zakresie kultury, sportu i turystyki.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV).

list motywacyjny,

koncepcja kierowania wydzialem oraz wizja rozwoju kultury, sportu i turystyki w Rzeszowie,

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu

w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone wiasnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko dyrektora w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres - Rynek 1.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.).

Do pobrania: 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij