Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Praca w Urzędzie Wojewódzkim - Oddział Organizacyjny

Opublikowano: 2018-01-09 13:23:15, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Ogłoszenie o naborze nr 20314 z dnia 06.01.2018 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy specjalista do spraw: delegowania kompetencji, koordynowania działań związanych z udziałem pracowników Wydziału w działalności kontrolnej Urzędu oraz koordynowania w Wydziale działań związanych z ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych w Oddziale Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Zakres zadań

- koordynowanie działań w Urzędzie oraz samodzielne prowadzenie spraw związanych z delegowaniem kompetencji,

- koordynowanie działań oraz samodzielne prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników Wydziału w działalności kontrolnej Urzędu, a także prowadzonymi w Wydziale audytami wewnętrznymi,

- koordynowanie w Wydziale działań związanych z ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych, zapewniające zgodność tych działań z przepisami prawa i procedurami ustalonymi w Urzędzie,

- koordynowanie działań oraz samodzielne prowadzenie spraw w zakresie współpracy Wojewody z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz innymi podmiotami.

 

Wymagania niezbędne

- Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze realizacji zadań organizacyjnych - powyżej 1 roku,

- znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji publicznej: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane ponad roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze realizacji zadań organizacyjnych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

- Dokumenty należy złożyć do: 12.01.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 400 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij