Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Pożyczka Podkarpackiego Funduszu Rozwoju - nowe możliwości dla Twojej firmy
Konferencje Prawo i Biznes, Prawo i RODO

Praca w Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2017-11-13 22:27:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 17458 z dnia 01.11.2017 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor do spraw: ds. związanych z finansowaniem ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Adres urzędu: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. J. Piłsudskiego 38

35 – 001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca administracyjno - biurowa,

wyjazdy w teren,

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu regionalnego dyrektora ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przyrody, w tym przygotowywanie projektów/wniosków/zestawień/sprawozdań;

- przeprowadzanie procedur przetargowych, sporządzanie projektów umów z wykonawcami prac;

- prowadzenie spraw związanych z finansowaniem leczenia i rehabilitacji zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt;

- prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z właścicielami lub posiadaczami obszaru, których działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze zamówień publicznych lub księgowości lub ochrony środowiska

- znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- znajomość ustawy o ochronie przyrody;

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

- znajomość ustawy o służbie cywilnej;

- samodzielność i inicjatywa;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- umiejętność współpracy;

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

- Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne lub ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne

- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2017

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- al. Piłsudskiego 38,

- 35-001 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.

Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkanców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nabór uzupełniający wniosków

 

Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij