Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Praca w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział Bezpieczeństwa)

Opublikowano: 2017-11-13 21:46:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 17824 z dnia 10.11.2017 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: łączności radiowej w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Rzeszów

Adres urzędu:

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

ZAKRES ZADAŃ

 

- opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planistyczno – operacyjnej w zakresie przygotowania systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych, stopniach alarmowych oraz stanach nadzwyczajnych,

- współpraca z krajowym operatorem sieci łączności radiowej w zakresie sporządzania wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udzielenie pozwoleń dla dysponentów jednostek,

- opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej systemów łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu zarządzania kryzysowego i PRM na terenie województwa podkarpackiego,

- planowanie i organizacja szkolenia oraz okresowych treningów w sieci łączności zarządzania Wojewody,

- nadzór wykorzystania sprzętu teleinformatycznego oraz przygotowuje propozycje rozwiązań w tym zakresie na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania WCZK,

- udział w okresowych i doraźnych przeglądach stanu technicznego i utrzymania urządzeń łączności radiowej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

- Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności elektronika

- doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy z zakresu administracji w obszarze zarządzania kryzysowego.

- znajomość ustaw: prawo telekomunikacyjne, o zarządzaniu kryzysowym, o zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o stanie klęski żywiołowej, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organów administracji niezespolonej.

- umiejętność obsługi komputera: WORD, POWER POINT, EXCEL,

- umiejętność biegłej obsługi narzędzi teleinformatycznych.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne",

- umiejętność obsługi programów systemu informacji przestrzennej GIS (ArcView).

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

- kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15,

- 35-959 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań dodatkowych.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 500 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 1210.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij