Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Praca w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział Polityki Społecznej)

Opublikowano: 2017-11-13 21:45:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 17898 z dnia 11.11.2017 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: kontroli, odwołań, spraw sądowo-administracyjnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej

Miejsce wykonywania pracy: BRzeszów

Adres urzędu: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na VI piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

ZAKRES ZADAŃ

- przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do ustawy,

- przeprowadzanie kontroli zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach uregulowanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w przepisach szczególnych,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, zmiany lub utraty statusu zakładu pracy chronionej oraz statusu zakładu aktywności zawodowej wnikających ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji i postanowień do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i występowanie jako pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego w sprawach sądowych,

- udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień ustnych i pisemnych związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, jak również w zakresie stosowania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- prowadzenie rejestrów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, przygotowywanie zawiadomień o wpisie, zmianie wpisu i wykreśleniu z rejestrów na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja

- doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 1 roku,

- znajomość przepisów ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań dodatkowych.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 1210.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij