Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Targi Carpathia Hunting & Forestry

Praca w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział Polityki Społecznej)

Opublikowano: 2017-11-13 21:45:34, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 17898 z dnia 11.11.2017 r.

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: kontroli, odwołań, spraw sądowo-administracyjnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej

Miejsce wykonywania pracy: BRzeszów

Adres urzędu: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na VI piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

ZAKRES ZADAŃ

- przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do ustawy,

- przeprowadzanie kontroli zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach uregulowanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w przepisach szczególnych,

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, zmiany lub utraty statusu zakładu pracy chronionej oraz statusu zakładu aktywności zawodowej wnikających ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji i postanowień do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i występowanie jako pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego w sprawach sądowych,

- udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień ustnych i pisemnych związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy, jak również w zakresie stosowania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- prowadzenie rejestrów ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, przygotowywanie zawiadomień o wpisie, zmianie wpisu i wykreśleniu z rejestrów na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja

- doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - powyżej 1 roku,

- znajomość przepisów ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

- Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań dodatkowych.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 1210.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij