Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (gospodarka komunalna)

Opublikowano: 2017-09-12 14:42:15, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referenta

w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach urządzenia sanitarne, ochrona środowiska lub pokrewne,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

- przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce komunalnej,

- prawo wodne, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane oraz KPA,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- mile widziane posiadanie uprawnień branży sanitarnej bądź budowlanych,

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel),

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie ewidencji kanalizacji deszczowej,

- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej- zlecanie czyszczenia oraz bieżących remontów, zlecanie czyszczenia i

- remontów separatorów i osadników,

- kontrola stanu technicznego kanałów,

- zlecanie opracowań operatów wodno-prawnych,

- uczestniczenie w odbiorach nowo wykonanych sieci kanalizacji deszczowej oraz przyjmowanie dokumentacji

- technicznej od inwestorów,

- załatwianie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

- wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie wód odpadowych do kanalizacji deszczowej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają

- skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064

Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 18 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.).

Załączniki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij