Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Śniadania biznesowe w G2A Arena z ING Bankiem

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2017-07-16 21:12:11, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

VI sesja Rady Miasta Rzeszowa - 16 lutego 2015

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

podinspektor w Wydziale Księgowo-Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne o kierunkach: finanse, ekonomia, rachunkowość lub zarządzanie,

- doświadczenie w pracy w służbach finansowo- księgowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie przy rozliczaniu wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczania społeczne i zdrowotne oraz składek PFRON, a także prowadzenie ewidencji majątku rzeczowego,

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa, o emeryturach i rentach z ubezpieczenia społecznego,

- bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,

- znajomość zagadnień dotyczących wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego,

- umiejętność analizowania i praktycznego stosowania przepisów prawa,

- umiejętność wykorzystania narządzi informatycznych do wyliczania wynagrodzeń i rozliczeń publiczno- prawnych, a także biegła znajomość

- obsługi komputera (Word, Excel),

- sprawne wyszukiwanie i sortowanie przepisów prawa z zakresu interpretacji prawa podatkowego i finansów publicznych zamieszczanych w szczególności przez Ministra Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Regionalne Izby Obrachunkowe,

- samodzielność, umiejętność pracy w zespole i samokształcenia, rzetelność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- wyliczanie z wykorzystaniem użytkowanego oprogramowania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników Urzędu oraz

- wypłat dla osób świadczących usługi w ramach umów cywilno-prawnych, a także stypendiów i innych świadczeń,

- prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu wpłaconych wynagrodzeń i świadczeń,

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kartotek zasiłków,

- sporządzanie rocznych informacji podatkowych o wynagrodzeniach i świadczeniach,

- sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu,

- prowadzenie z wykorzystaniem użytkowanego oprogramowania bieżącej ewidencji szczegółowej ilościowo-wartościowej majtku rzeczowego Urzędu,

- bieżąca analiza prowadzonych ksiąg rachunkowych w tym kont syntetycznych i szczegółowych oraz ich inwentaryzacja.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych,

- zakres wykonywanych obowiązków dotyczy stanowiska urzędniczego, praca na tym stanowisku ma charakter biurowy,

5, W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa

- w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Księgowo-Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.rzeszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń

w Ratuszu, adres – Rynek 1.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych. W ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.).

Rynek 1, 35-06, Rzeszów

Pobierz Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pobierz Oświadczenie.pdf (56,17 KB)

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij