Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2017-04-19 12:14:04, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale nadzoru nad podmiotami leczniczymi i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  głównego specjalisty w Oddziale nadzoru nad podmiotami leczniczymi i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu w ochronie zdrowia,

3) doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem placówek medycznych z NFZ,

4) doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi,

5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

8) znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych,

9) znajomość wymagań i zakresu zrealizowanego w województwie podkarpackim Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM",

10) znajomość funkcjonowania placówek medycznych.

 

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego,

2) prowadzenie spraw związanych z kontrolą w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzonych przez inne podmioty, których dokumentacja została przekazana do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

3) przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych,

4) współudział w przygotowywaniu zbiorczych informacji z działalności Departamentu,

5) udział w pracach doraźnych zespołów zadaniowych powołanych do realizacji określonych celów,

6) prowadzenie innych spraw zleconych doraźnie.

 

3. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

TVP3 Rzeszów zaprasza

3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie,

4) pakiet socjalny.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym doświadczenie zawodowe w zarządzaniu w ochronie zdrowia (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem placówek medycznych z NFZ oraz w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi,

6) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa" (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

 

W miesiącu marcu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale nadzoru nad podmiotami leczniczymi i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Władysław Ortyl

Załączniki:

Pobierz plik załącznik nr 1_kwestionariusz.doc 32 kB

Pobierz plik  załącznik nr 2_oświadczenia.doc 31 kB

Pobierz plik załącznik nr 3_oświadczenie.doc 25 kB

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij