Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Kongres Business Without Limits

Praca w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Opublikowano: 2017-03-19 20:59:26, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 9119 z dnia 10.03.2017 r.

Oferty do 20 marca 2017

Cały etat

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista do spraw: opracowywania i analizowania budżetu Wojewody w Oddziale Planowania i Analiz w Wydziale Finansów i Budżetu

 

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),

- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

 

Zakres zadań

- opracowywanie materiałów do projektu budżetu dochodów, wydatków bieżących, w tym planu rzeczowych zadań, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu zadaniowego, przygotowywanie propozycji podziału przyznanego na dany rok budżetowy limitu wydatków w rozbiciu na Wydziały PUW , służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę oraz przekazanie tym jednostkom oraz jednostkom samorządu terytorialnego informacji w zakresie kwot dochodów i wydatków (dotacji) przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie budżetu państwa,

- opracowywanie i przekazanie do Ministerstwa Finansów planu dochodów i wydatków, zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, budżetu zadaniowego do ustawy budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez Wojewodę, weryfikacja z tego zakresu materiałów złożonych przez Wydziały, jednostki realizujące budżet Wojewody,

- sporządzanie okresowych analiz z przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz zadań realizowanych przez Wydziały PUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę oraz z wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji,

- przygotowywanie Wojewodzie propozycji podziału rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz sporządzanie opinii finansowych do wniosków złożonych w tym zakresie przez jednostki realizujące budżet Wojewody,

- przygotowywanie i koordynacja wystąpień do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków bieżących z rezerw celowych budżetu państwa oraz rezerwy ogólnej,

- analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotacji składanych do Wojewody przez Wydziały, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę pod kątem ich zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową i ustawą o finansach publicznych.

 

Wymagania niezbędne

- Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia

- doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami - powyżej 3 lat,

- znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami (dokumenty jednoznacznie potwierdzające doświadczenie zawodowe).

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

- Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2017

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

- Kancelaria Urzędu, pok. 27

- ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.

Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij