Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim

Opublikowano: 2024-06-24 22:07:50, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

Koronawirus: w Urzędzie Marszałkowskim. Członek zarządu z zakażona

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

główny specjalista
w Oddziale rozwoju i promocji turystyki
Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku turystyka, gospodarka przestrzenna lub marketing i zarządzanie,

 2. co najmniej pięcioletni staż pracy,

 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

 4. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

 5. znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 6. znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 7. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

 8. znajomość Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025,

 9. znajomość Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków 2021-2027,

 10. znajomość Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021- 2027,

 11. znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 12. doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 13. doświadczenie w organizacji wydarzeń promujących walory turystyczne regionu,

 14. doświadczenie w inicjowaniu i realizowaniu zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, kształtowaniem i promocją produktów turystycznych,

 15. doświadczenie w promocji medialnej w zakresie turystyki,

 16. doświadczenie w realizacji projektów unijnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich (program regionalny i programy krajowe),

 17. obywatelstwo polskie,

 18. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 19. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 20. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone studia podyplomowe lub kursy związane z wdrażaniem ustawy o ochronie danych osobowych,

 2. doświadczenie w przygotowywaniu materiałów marketingowych i redagowaniu tekstów promocyjnych,

 3. prawo jazdy kat. B.

 1. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 1. przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Podkarpackiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju turystyki,

 2. realizacja zadań związanych z wdrożeniem „Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025”,

 3. realizacja działań służących rozwojowi turystyki na terenie województwa podkarpackiego,w tym: opracowanie opinii, analiz, dokumentów niezbędnych do rozwoju turystyki oraz jej promocji w województwie podkarpackim, organizacja konferencji, szkoleń z zakresu turystyki, objazdów studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy, przygotowanie oferty turystycznej regionu oraz udział w targach turystycznych w kraju i za granicą,

 4. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie województwa podkarpackiego oraz w kraju na rzecz rozwoju turystyki,

 5. promocja nowych produktów turystycznych regionu,

 6. inicjowanie i realizowanie zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, kształtowaniem i promocją produktów turystycznych,

 7. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego z zakresu turystyki,

 8. przygotowywanie projektów umów na realizację zadań realizowanych przez Oddział rozwoju i promocji turystyki,

 9. współpraca z innymi departamentami Urzędu w zakresie przygotowywania dokumentacji programowej związanej z wdrażaniem FEP 2021-2027 i innych programów krajowych oraz jej aktualizacja,

 10. realizacja projektów unijnych finansowanych z FEP 2021-2027 oraz innych programów krajowych w perspektywie finansowej 2021 – 2027,

 11. koordynacja spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej oraz współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

 12. prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaniem powierzonych zadań,

 13. archiwizowanie dokumentacji związanej z zadaniami realizowanymi przez Oddział rozwoju i promocji turystyki.

 1. Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe (delegacje krajowe i zagraniczne)

 4. pakiet socjalny.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),

 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),

 4. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 7. oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),

 8. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),

 9. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu maju 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale rozwoju i promocji turystyki Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się
o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia
  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów, Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze.
  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Do pobrania: 

załącznik_nr_1__kwestionariusz.docx 14.32 KB

załącznik_nr_2_oswiadczenia_2018.docx 15.28 KB

załacznik_nr_3_oswiadczenie_2018.docx 13.13 KB

załącznik_nr_4_oswiadczenieRODO.docx 14.92 KB

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij