Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Jest pełen skład prorektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego kadencji 2024-202

Opublikowano: 2024-05-20 17:30:45, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Dziś 20 maja 2024 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim prof. dr hab. Adam Reich, rektor elekt Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkał się z prorektorami kadencji 2024-2028. Spotkanie miało na celu omówienie planów i strategii dotyczących przyszłego funkcjonowania uczelni.

Od lewej stoją: Jolanta Szempruch, Artur Mazur, Adam Reich, Sabina Grabowska, Józef Cebulski i Janusz Pasterski. Fot. UR

Od lewej stoją: Jolanta Szempruch, Artur Mazur, Adam Reich, Sabina Grabowska, Józef Cebulski i Janusz Pasterski. Fot. UR

 

Wskład nowo powołanego zespołu prorektorów, którzy swoje stanowiska obejmą już od 1 września 2024 r., wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Pasterski, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

prof. dr. hab. Jolanta Szempruch, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych

prof. dr hab. Sabina Grabowska, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Janusz Pasterski – literaturoznawca, historyk literatury, krytyk literacki, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1989), tam też zdobył stopnień doktora nauk humanistycznych w roku 1999, a stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2012. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2021 roku. Od roku 1989 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie i od 2001 z Uniwersytetem Rzeszowskim. Prodziekan Wydziału Filologicznego UR w latach 2002-2007. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UR (2012-2016), a od roku 2019 Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR, członek Senatu UR (2020-2024). Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1998/1999) i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2007/2008), a także staże dydaktyczne we Włoszech i na Słowacji. Od 1997 wchodzi w skład redakcji kwartalnika literackiego „Fraza”. Jego zainteresowania naukowe obejmują literaturę polską XX i XXI wieku, a zwłaszcza okres dwudziestolecia międzywojennego, twórczość pisarzy emigracyjnych, przemiany w literaturze po roku 1989 oraz poezję współczesną. Autor ponad 140 publikacji naukowych, w tym 3 monografii autorskich: Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego (2000), Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości (2011), Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej (2019). Redaktor i współredaktor 8 monografii zbiorowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2018) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - lekarz, absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Tytuł doktora uzyskał - na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2017 otrzymał tytuł profesora. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące endokrynologii i diabetologii dzieci, chorób rzadkich i bardzo rzadkich u dzieci w województwie podkarpackim oraz roli żywienia w zdrowiu publicznym. Jest podkarpackim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Rzeszowie (1990), na Oddziale I Dziecięcym obecnego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2. W latach 2010-2015 był zastępcą ordynatora, od 2014 roku jest kierownikiem II Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej. W 1994 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia a 1998 drugiego stopnia. Od 2010 roku posiada specjalizację z endokrynologii, a od 2015 roku, z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Od 2001 roku pracuje w Uniwersytecie Rzeszowskim, początkowo jako adiunkt, od 2011 roku jako prof. nadzwyczajny a od 2017 jako profesor zwyczajny. W 2012 roku został wybrany na dziekana Wydziału Medycznego a od 1 października 2019 r. pełni funkcję Prorektora ds. Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem i współautorem prac oryginalnych i poglądowych o łącznej sumie punktów IF 910.889, punktów MEiN 13563.000. Profesor Artur Mazur jest na liście najbardziej wpływowych pod względem cytowalności naukowców. W rankingu (2023) najbardziej wpływowych naukowców na świecie przygotowywanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier znalazł się wśród 11 naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR - fizyk, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2000 roku obronił doktorat z nauk fizycznych, a w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Rzeszowskim. W latach 1994-2000 pracował jako asystent w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie, od 2000 do 2013 roku, pełnił funkcję adiunkta w Instytucie Fizyki UR. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wraz z prof. dr hab. Eugeniuszem Szeregijem współtworzył Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Pełnił wiele znaczących funkcji akademickich i administracyjnych, w tym zastępcy dyrektora Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii ds. nauki i finansów w latach 2011-2013, dyrektora Centrum Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej UR w latach 2013-2014 oraz kierownika Katedry Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR od 2013 roku. W 2014 roku pełnił funkcję prodziekana ds. finansów i rozwoju tego wydziału, w 2016 roku został powołany na stanowisko Prorektora ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badania naukowe prof. Cebulskiego koncentrują się na fizyce półprzewodników, ze szczególnym uwzględnieniem sprzężenia elektron-fonon w półprzewodnikowych kryształach i strukturach oraz fizycznych właściwościach wybranych struktur. Stosuje zaawansowane techniki badawcze, takie jak badania techniką odbicia w dalekiej podczerwieni (FTIR), spektroskopię ramanowską oraz spektrometrię masową typu TOF-SIMS. Ostatnie prace badawcze dotyczą zastosowania FTIR oraz spektroskopii ramanowskiej do analizy tkanek nowotworowych, mającej na celu odnalezienie wskaźników oceniających skuteczność leczenia raka piersi. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy doświadczalne odkrycie „wstecznego oddziaływania elektron-fonon” (Physical Review Letters, 2009) oraz wykazanie występowania ultra cienkiej warstwy tlenku molibdenu na powierzchni stopów po ich wygrzewaniu w piecu z otwartym grzejnikiem zawierającym molibden (Corrosion Science, 2016). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyronień, w 2020 roku otrzymał Laur Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia naukowe w latach 2016- 2020 r.

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych

prof. dr hab. Jolanta Szempruch - socjolog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Doktorat uzyskała w 1996 r. (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie), stopień doktora habilitowanego w 2002 r., a tytuł profesora nauk społecznych w 2015 r. Od 1988 roku związana najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie, późniejszym Uniwersytetem Rzeszowskim. W latach 2006-2020 zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc funkcję kierownika studiów doktoranckich oraz kierownika Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji. Równocześnie w latach 2003-2016 zatrudniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (II etat) na stanowisku profesora na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, pełniąc funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. uzupełniających studiów magisterskich. W 2020 roku objęła funkcję Kierownika Zakładu Socjologii Edukacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczącą Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Również jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. Profesor Szempruch w swojej naukowej karierze realizowała wiele projektów badawczych zarówno polskich jak i międzynarodowych. Jej dorobek naukowy obejmuje 14 monografii autorskich opublikowanych w Polsce i za granicą, 19 książek pod redakcją lub współredakcją, ponad 200 rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Wielokrotnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymała rownież Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczona rownież Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Otrzymała wiele nagród rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, Medal za zasługi Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych oraz Tytuł i statuetkę Lidera Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Wybierz studia w WSPiA

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

prof. dr hab. Sabina Grabowska - prawnik, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Od 2019 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Nauk Społecznych. Sejm RP powołał prof. Sabinę Grabowską w skład Trybunału Stanu na kadencję 2023-2027. Studia prawnicze ukończyła w 1997 roku, w rzeszowskiej filii UMSC w Lublinie. W 2004 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie). W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, w 2023 r. tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Sabina Grabowska jest związana z Uniwersytetem Rzeszowskim od momentu jego powstania. W 1997 roku rozpoczęła pracę w krakowskiej Akademii Rolniczej na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie. Kiedy powstał Uniwersytet Rzeszowski, kontynuowała swoją karierę akademicką na Wydziale Prawa, a później na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Komparatystyki Prawniczej i Nauk Pomocniczych Instytutu Nauk Prawnych KNS UR. W latach 2016-2020 była wiceprzewodniczącą uniwersyteckiej komisji wyborczej oraz senackiej komisji statutowej UR. W latach 2020-2024 - członkini senackiej komisji ds. kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo konstytucyjne, systemy polityczne oraz porównawcze prawo ustrojowe. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych, a także beneficjentką licznych stypendiów, staży naukowych i projektów badawczych. W swojej karierze była wielokrotnie recenzentem w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych, a także członkiem programów naukowych oraz komitetów naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Sabina Grabowska została uhonorowana nagrodami, m.in. Nagrodą Rektora UR III stopnia za rozprawę doktorską (2004), Nagrodą Rektora UR II stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe (2013), Nagrodą zespołową Rektora UR za przygotowanie projektu nowego Statutu UR (2019), Laurem Studenta UR w kategoriach „Głos Rozsądku 2020” i „Głos Studentów 2021”, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2023) oraz Nagrodą Rektora UR I stopnia za działalność naukową i uzyskanie tytułu profesora.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij