Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Pracownik cywilny policji

Opublikowano: 2021-04-08 09:52:25, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

USTRZYKI DOLNE, POW. BIESZCZADZKI.

 

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych

38-700 Ustrzyki Dolne 29 Listopada 33

Ogłoszenie nr 76718 / 08.04.2021

 

Inspektor

Do spraw: do spraw ochrony danych osobowych w Zespole Łączności i Informatyki Zespół Łączności i Informatyki

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Miejsce pracy

Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 33

Ważne do: 22 kwietnia 2021 r.

 

;OSOBA NA TYM STANOWISKU:

wprowadza i przetwarza dane w bazie KSIP

wprowadza wyroki i orzeczenia sądów z kart informacyjnych

pełni funkcję inspektora ochrony danych ( IOD) w KPP Ustrzyki Dolne

- informuje administratora i pracowników , którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych

- monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz polityk administratorów dziedzinie ochrony danych osobowych w tym podział obowiązków

- pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych

- pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych

- tworzy, wdraża i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych

-tworzy , uzgadnia i wdraża procedury bezpieczeństwa

- prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla p[racowników

- podejmuje działania w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administracji publicznej

- wiedza z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych

- posiadanie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność wypełniania zadań wynikających z art. 39 RODO i art.47 DODO

- znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ( UE ) 216/679

- znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych

- znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej

- znajomość zarządzenia nr 70 KGP z 2 grudnia 2019 r, w sprawie KSIP

- znajomość ustawy o Policji

- znajomość Ustawy o służbie cywilnej

- umiejętność stosowania prawa w praktyce

- umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych

- wymagania interpersonalne: grzeczność i uprzejmość, łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata - na stanowisku o podobnych zakresie zadań - praca w obszarze danych osobowych - przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzone dokumentem

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Miejsce do odświeżenia się

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym zlokalizowana w pokoju biurowym z oświetleniem naturalnym i sztucznym

postawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na zmianie

lokalizacja w budynku biurowym na I piętrze( bez windy)

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej trści niż wskazane w ogłoszeniou , oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych

długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednocześnie wynikać ze złożonych dokumentów

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

I etap - weryfikacja i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych

II etap - test wiedzy

III etap - rozmowa kwalifikacyjna

 

Dokumenty niezbędne

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do 22 kwietnia 2021

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:

Komenda Powiatowa Policji

w Ustrzykach Dolnych

ul. 29 Listopada 33

38-700 Ustrzyki Dolne

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Zespół Kadr i Szkolenia tel. 13 4608 360

Dokumenty należy złożyć do: 22.04.2021

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych 13 4608 305

Kontakt do inspektora ochrony danych: możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną na adres e-mail : iod.ustrzyki_dolne@rz.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: informujemy , że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 Do pobrania

Wzory oświadczeń
 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij