Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Pracownik kancelaryjno – biurowy policji w Sędziszowie Młp

Opublikowano: 2018-10-10 20:39:51, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.

 

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Ogłoszenie o naborze nr 35643 z dnia 09.10.2018 r.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: kancelaryjno - biurowych Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim

Zespole Administracyjno Gospodarczym Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim Komedy Powiatowej Policji w Ropczycach

Komisariat Policji w Sędziszowie Małopolskim

Ul. 3-go Maja 42A

39-120 Sędziszów Małopolski

WARUNKI PRACY

Praca w pomieszczeniach biurowych, nie związane z wysiłkiem fizycznym,nie występują warunki uciążliwe, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, stanowisko znajduje się na pierwszym piętrze budynku, brak windy.

 

ZAKRES ZADAŃ

- obsługa kancelaryjno biurowa korespondencji jawnej,

- prowadzenie dzienników, ewidencji i rejestrów,

- wysyłanie poczty specjalnej,

- przygotowywanie do wysyłki i odbieranie poczty,

- ewidencjonowanie, zapoznawanie, udostępnianie aktów prawnych oraz brakowanie wycofanych i nieaktualnych,

- wykonywanie pism i innych dokumentów dla potrzeb kierownictwa komisariatu,

- obsługa faksu, kserokopiarki,

- rozliczanie pozycji w prowadzonych ewidencjach oraz przygotowanie dokumentacji ostatecznie zakończonej do archiwizacji.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy administracja publiczna

- Znajomość przepisów w zakresie pracy kancelaryjnej.

- Znajomość przepisów ustawy o Policji.

- Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.

- Znajomość obsługi komputera.

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- Wykształcenie: wyższe

- staż pracy: 1 rok administracja publiczna

- poświadczenie bezpieczeństwa

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komeda Powiatowa Policji w Ropczycach

- Ul. Piłsudskiego 22

- 39-100 Ropczyce

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce

- Kontakt do inspektora ochrony danych: email iod.ropczyce@rz.policja.gov.pl

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Komeda Powiatowa Policji w Ropczycach

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest powyżej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 2210 360.

DO POBRANIA

Oświadczenie kandydata do pracy

Więcej o: praca w policji

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij