Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Pracownik biurowy policji

Opublikowano: 2018-04-17 21:47:25, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 25377 z dnia 11.04.2018 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: biurowo- administracyjnych

Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie,

ul. Jagiellońska 13,

35-025 Rzeszów

Kancelaria ogólna

II piętro, pokój 218

 

WARUNKI PRACY

Praca kancelaryjno – biurowa

Ośmiogodzinnym system pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów

 

ZAKRES ZADAŃ

- Prowadzenie dzienników ewidencyjnych,

- Prowadzenie wykazów przesyłek nadanych i otrzymanych,

- Sporządzanie spisów archiwalnych, prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentacji

- Prowadzenie książki informacji koordynacyjnej, rejestru notatników służbowych oraz rozliczanie pracowników zwalnianych i przenoszonych,

- Prowadzenie rejestru postępowań przygotowawczych,

- Prowadzenie ewidencji i aktualizacja aktów prawnych,

- Prowadzenie rejestru teczek jawnych i dzienników,

- Obsługa elektronicznego systemu E-poczta,

- Obsługa urządzeń biurowych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: średnie

- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: w sekretariacie

- Poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczenia do informacji niejawnych oznaczone klauzulą TAJNE

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów)

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 21.04.2018

- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Miejska Policji w Rzeszowie,

- ul. Jagiellońska 13,

- 35-025 Rzeszów

- Kancelaria ogólna

- II piętro, pokój 218

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty

i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8583463.

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

- test wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij