Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zatrudni 100 funkcjonariuszy

Opublikowano: 2017-12-30 13:08:09, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PODKARPACKIE. Ruszyła największa w ostatnich latach rekrutacja do Służby Celno- Skarbowej w województwie podkarpackim. Na kandydatów do służby czeka aż 100 etatów.

Fot. KAS

Fot. KAS

 

Osoby, które pozytywnie zakończą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, będą pełnić służbę w granicznych drogowych oddziałach celnych w Medyce, Korczowej i Budomierzu oraz Oddziale Celnym Kolejowym Przemyśl- Medyka, funkcjonujących w strukturze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Ogłoszony nabór daje szanse zatrudnienia szerokiej grupie osób. Wymagania stawianie kandydatom na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej to: polskie obywatelstwo,

co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia, niekaralność, dobry stan zdrowia. Dodatkowo, zgodnie z ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszem może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych

i nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

 

Nad całością postępowania kwalifikacyjnego czuwa zespół powołany przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Nabór przeprowadzony zostanie etapami. Obejmuje weryfikację formalną złożonych dokumentów, test wiedzy (40 pytań z organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno- gospodarczych), test sprawności fizycznej i test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby. Ocenie podlegają: gotowość do uczenia się, orientacja na klienta i osiąganie celów organizacji, odpowiedzialność, etyka zawodowa i gotowość do zmian.

Elementem postępowania kwalifikacyjnego jest także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach, kartotekach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym, a także postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Prowadzony nabór na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej to szansa na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Przypomnijmy, że zgodnie z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,( ….) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1321), zgodnie z którą zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych zostaną objęci funkcjonariusze byłej Służby Celnej i obecnie Służby Celno-Skarbowej. O emeryturę „mundurową” może zatem ubiegać się funkcjonariusz, który ukończył 55 lat, 15 lat służby, w tym co najmniej 5 lat: przy wykonywaniu zadań tzw. policyjnych, w ustawie o Służbie Celnej lub co najmniej 5 lat służby w Służbie Celno –Skarbowej.

 

- Rozpoczęty nabór, otwarty dla wszystkich, spełniających kryteria, to nie tylko perspektywa pracy na podkarpackich przejściach granicznych, gdzie w zakresie kontroli pojazdów szczególnie sprawdzą się specjaliści z wykształceniem mechanicznym, mechatronicznym czy elektrotechnicznym, ale w kontekście planowanej budowy nowego przejścia granicznego Niżankowice- Malhowice i modernizacji innych obiektów, w których pracują nasi funkcjonariusze, to także w miarę upływu profesjonalnie, rzetelnie i uczciwie wykonywanych obowiązków, możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju ścieżki kariery – mówi komisarz Grzegorz Skowronek, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Z uwagi szeroki zakres działań KAS w obszarze bezpieczeństwa finansowego RP i ochrony obszaru celnego UE, w naszych strukturach potrzebne są także osoby z umiejętnościami analitycznego myślenia, posiadający wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, prawnych czy bezpieczeństwa wewnętrznego”.

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IAS w Rzeszowie

 

Od początku 2018r. podkarpacką granicę zaczną zasilać także dodatkowi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. To osoby pracujące do tej pory w strukturach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na stanowiskach cywilnych (będące wcześniej funkcjonariuszami Służby Celnej), które w ramach procedur wewnętrznych i prowadzonej ewaluacji w obszarze kadrowym, pozytywnie zakończyły prowadzone postępowanie.

 

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. zm.) funkcjonariuszem może być osoba:

- będąca obywatelem polskim,

- korzystająca z pełni praw publicznych,

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

- ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

- której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Jednocześnie na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. zm.) przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r., poz. 423).

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej:

- obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego,

- potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu,

- kontrola celna towarów i środków przewozowych,

- wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

- nakładanie, sprawdzanie, zdejmowanie zamknięć urzędowych,

- wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

- kontrola podróżnych i dewizowa,

- obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu,

- wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie do służby,

- kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Izby www.podkarpackie.kas.gov.pl

w zakładce Ogłoszenia - Nabór – Wewnętrzne procedury naborów) (link do kwestionariusza),

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy/służby z wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia lub oświadczenie kandydata o braku powyższego,

- oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce Ogłoszenia - Nabór – Wzory oświadczeń.(link do oświadczenia)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej" należy składać do dnia 10 stycznia 2018 r.:

- osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (w godzinach 7.30 - 15.30)

lub

- drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów.

W przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę jej złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

- informacje o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 115, z późn. zm.) oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzenia zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie www.podkarpackie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wyniki, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu,

- informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawierać będzie imię i nazwisko kandydata, natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone będą wyłącznie numerem ewidencyjnym kandydata, informację o nadanym numerze kandydat otrzyma przed przystąpieniem do testu wiedzy,

- oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne lub z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

Do postępowania kwalifikacyjnego nie może przystąpić kandydat, który w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego uzyskał wynik poniżej przeciętnej, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu nie upłynął rok.

W przypadku gdy w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny, kandydat nie przystępuje do testu psychologicznego, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie roku od dnia przeprowadzenia testu.

Zgodnie z § 14a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 115, z późn. zm.) w przypadku gdy kandydat, który został umieszczony na liście kandydatów, o której mowa w § 13 ust. 5 powyższego rozporządzenia, ubiega się ponownie o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej na takie samo stanowisko służbowe w terminie roku od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, nie bierze udziału w kolejnych etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.

 

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 16 676 44 53

Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dot. kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).pdf (118 KB)

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej.pdf (190 KB)

 

29.12.2017

 

http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/ogloszenia/nabor/oferty-pracy?p_p_id=mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet_fileNameDownload=109710_upload_00028686.pdf&_mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet_originalName=Kwestionariusz+osobowy+dla+kandydat%C3%B3w+do+s%C5%82u%C5%BCby+w+S%C5%82u%C5%BCbie+Celno-Skarbowej.pdf&_mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet_companyId=10132&_mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet_jspPage=%2Ffrontend%2Fview_article.jsp&_mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet_redirect=http%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie%2Fogloszenia%2Fnabor%2Foferty-pracy%3Fp_p_id%3Dmfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&_mfportalbipisusjafrontend_WAR_mfportalbipisusjaportlet_articleId=7563260

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij