Powiat Rzeszowski

Nowy PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony

Opublikowano: 2015-01-09 08:18:27, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego).

Nowy PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony

 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

W nowym PROW kontynuowane będą programy pomocowe dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych i rozwoju przetwórstwa rolnego.

Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki. szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów.

Bardzo ważne jest tu przetworzenie wyprodukowanego w gospodarstwie rolnika surowca by nadać mu wartość dodaną i uzyskiwać przez to zwiększone dochody. Przetwórstwo rolno-spożywcze by mogło się dalej rozwijać, potrzebuje środków finansowych na nowe inwestycje. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych programów i wychodząc temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych w ramach działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. O pomoc będzie mógł się starać rolnik, domownik, małżonek rolnika.

W ramach tego działania wspierane mają być następujące sektory przetwórstwa:
- Mleka ( z wyjątkiem produkcji masła)
- Mięsa ( z wyjątkiem uboju o dużej skali)
- Owoców i warzyw ( z wyjątkiem napojów winopodobnych, winopochodnych)
- Zbóż ( z wyjątkiem produkcji słodu)
- Ziemniaków
- Jaj
- Miodu
- Lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych
- Produktów rolnych na cele energetyczne
- Usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych

W PROW 2014 - 2020 przeznaczone środki na wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych będą należały do największych. Wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Np. wysokość pomocy na przedsięwzięcia związane z produkcją  prosiąt - to środki do wysokości 900 tys. zł, wsparcie inwestycji związanych z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca to 500 tys. zł; na pozostałe operacje będzie można otrzymać do 200 tys. zł.  Zgodnie z priorytetami nowej WPR pomoc na modernizację gospodarstw rolnych będzie nieco inaczej ukierunkowana. Przede wszystkim pieniądze mają poprawiać konkurencyjność, rentowność, stawiać na ekologię i innowacyjność. Takie cele beneficjenci będą musieli zrealizować w ramach uzyskanego wsparcia.

Nowe propozycje mogą również zainteresować właścicieli niewielkich gospodarstw. Program zakłada kilka takich mechanizmów. Będą to: "Restrukturyzacja małych gospodarstw" czy też "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". W ramach planowanego działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw" przewiduje się dofinansowywanie projektów rozwijających nowe kierunki produkcji rolniczej w małych gospodarstwach rolnych. Działanie ma pomóc we wzroście dochodów z tych gospodarstw. Pomoc będzie udzielana w postaci premii.

Kolejną nowością w PROW 2014-2020 jest poddziałanie „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.  Wsparcie to powiązane jest ze zmianami w systemie dopłat bezpośrednich jakie czekają nas już w przyszłym roku.  Planuje się, że  mniejsze gospodarstwa będą objęte uproszczonym, ryczałtowym systemem dopłat bezpośrednich, obniżającym poziom wymogów oraz liczbę kontroli.

Skorzystać z niego będą mogli rolnicy, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikowali się do uczestnictwa w uproszczonym systemie dopłat bezpośrednich dla małych gospodarstw i którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej powierzchnie odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce albo średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie, jeżeli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą gospodarstwa większe zarówno po stronie rolnika przekazującego jak i przejmującego grunty. Większe szanse będą miały również wnioski w których gospodarstwa przejmować będą młodzi rolnicy. Roczna stawka pomocy odpowiadać będzie 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu bezpośrednich dopłat dla małych gospodarstw. Stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, aż do roku 2020 włącznie.

Nacisk zostanie położony również na: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca ( wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, wsparcie na rzecz budowy i modernizacji targowisk).

Ważnym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej.  Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Zima 2023/2023 - Egipt, Sri Lanka z wylotem z Rzeszowa

 

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.

5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, pod numerem tel. 17/875 60 00, na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 – 800 38 00 84 oraz w Biurach Powiatowych Agencji.

 

Marek Ordyczyński

Dyrektor POR ARiMR

Materiał sponsorowany

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij