Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2020 r.

Opublikowano: 2021-07-13 10:53:29, przez: admin, w kategorii: Biznes

W województwie podkarpackim w 2020 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania była większa niż przed rokiem. Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Zakup mieszkania. Jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny - Rzeszów na tle kraju

 

Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania

W 2020 r. oddano do użytkowania 6003 nowe budynki mieszkalne (bez budynków nieprzystosowanych do stałego zamieszkania oraz budynków zbiorowego zamieszkania), tj. o 580 (o 10,7%) więcej niż przed rokiem. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych w 2020 r. wyniosła 5251,5 tys. m3 i była o 12,0% większa niż przed rokiem, a przeciętna kubatura jednego budynku liczyła 874,8 m3 wobec 864,9 m3 w 2019 r. W miastach oddano do użytkowania 2052, a na wsi 3951 nowych budynków mieszkalnych. W ogólnej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju, udział województwa wyniósł 6,5%.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 5244 nowe budynki mieszkalne stałego za-mieszkania (87,4% wszystkich budynków mieszkalnych w województwie) o łącznej kubaturze 3724,0 tys. m3. W miastach ich udział wyniósł 66,6%, a na terenach wiejskich — 98,2%. Wszystkie budynki zrealizowane przez tę grupę inwestorów to budynki jednorodzinne.

 

Udział województwa w ogól-nej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju wyniósł 6,5%

Pozostali inwestorzy (poza indywidualnymi) w 2020 r. oddali do użytkowania 759 budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 1527,5 tys. m3. W porównaniu z 2019 r. liczba oddanych budynków była większa o 52,1%, natomiast kubatura była większa o 21,9%. Udział budynków od-danych przez tych inwestorów w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych w województwie wyniósł 12,6% (w 2019 r. – 9,2%), a w ogólnej kubaturze 29,1% (przed rokiem – 26,7%).

Na Podkarpaciu, w 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominującą metodą wznoszenia nowych budynków mieszkalnych (w 99,1%) była technologia tradycyjna udoskonalona.

Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków mieszkalnych w 2020 r. wyniósł 49,8 miesięcy i utrzymał się na analogicznym poziomie, jak w 2019 r. Najdłużej wznoszono budynki indywidualne – 59,9 miesięcy, znacznie krócej budynki spółdzielcze – 26,5 miesięcy, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 25,5 miesięcy, komunalne – 20,8 miesięcy, natomiast najkrócej budynki społeczne czynszowe – 17,0 miesięcy.

 

Budynki mieszkalne rozbudowane

Poza nowymi budynkami mieszkalnymi, przyrost mieszkań uzyskano także w budynkach już istniejących. W wyniku rozbudowy lub adaptacji liczba mieszkań zwiększyła się o 111 lokali, liczba izb ― o 459 oraz powierzchnia użytkowa mieszkań ― o 11687 m2 (w 2019 r. odpowiednio: liczba mieszkań ― o 102, liczba izb ― o 419, a powierzchnia użytkowa mieszkań ― o 9513 m2).

 

Wzrost liczby mieszkań od-danych do użytkowania r/r 9,0%

 

 

Mieszkania oddane do użytkowania

W województwie podkarpackim w 2020 r. przekazano do użytkowania 10043 mieszkania. W porównaniu z 2019 r. liczba mieszkań przekazanych do użytkowania zwiększyła się o 830 lokali (o 9,0%), w kraju odnotowano wzrost o 6,5%. W miastach zrealizowano 59,6% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania, natomiast na wsi 40,4% (przed rokiem było to odpowiednio 58,2% i 41,8%). Udział mieszkań oddanych do użytkowania na terenie województwa podkarpackiego, wśród lokali oddanych do użytkowania w kraju, wyniósł 4,5% (w 2019 r. – 4,4%).

 

 Tablica 1. Mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa w 2020 r.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - w liczbach bezwzględnych

b - 2019 = 100

Liczba mieszkań

Liczba izb

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2

OGÓŁEM

a

10043

43995

1032197

102,8

b

109,0

108,6

110,0

100,9

miasta

a

5989

21369

472425

78,9

b

111,7

111,6

111,7

100,0

wieś

a

4054

22626

559772

138,1

b

105,3

105,9

108,5

103,1

Budownictwo:

Indywidualne

a

5345

30059

752370

140,8

b

106,9

106,2

108,1

101,1

Przeznaczone na sprze-daż lub wynajem

a

4198

12474

254328

60,6

b

103,9

107,1

109,1

105,0

Społeczne czynszowe

a

53

147

2848

53,7

b

67,9

56,5

69,7

102,5

Komunalne

a

56

96

1713

30,6

b

112,0

61,9

62,4

55,7

Spółdzielcze

a

391

1219

20938

53,5

b

prawie

20-krotnie więcej

ponad

20-krotnie więcej

ponad

18-krotnie więcej

92,7

 

 W 2020 r., w przeliczeniu na 1000 ludności przypadało w województwie podkarpackim 4,7 mieszkań oddanych do użytkowania (w kraju – 5,8), a w porównaniu z 2019 r. wskaźnik ten za-równo na Podkarpaciu, jak i w kraju był wyższy o 0,4 punktu. W 2020 r. miernik ten w mia-stach ukształtował się na poziomie 6,8, natomiast na wsi – 3,3 (przed rokiem odpowiednio 6,1 i 3,1).

 

 

W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddano do użytkowania w Rzeszowie (19,5) oraz w powiecie rzeszowskim (5,9) i Krośnie (5,0). Naj-mniejsze wartości wskaźnik ten przyjmował w powiecie jasielskim (1,6) oraz w leżajskim (2,0).

W porównaniu z 2019 r. największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnoto-wano w powiecie bieszczadzkim (blisko 2,5-krotny), Przemyślu (o 70,1%) i powiecie kolbu-szowskim (o 50,0%). Natomiast największy spadek wystąpił w Tarnobrzegu (o 31,8%) oraz po-wiatach sanockim i leżajskim (odpowiednio o 29,9% i o 18,7%).

W odniesieniu do 2019 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania zwiększyła się w budow-nictwie spółdzielczym – o 371 lokali (prawie 20-krotnie), w budownictwie indywidualnym – o 346 (o 6,9%), w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 157 (o 3,9%) i w budownictwie komunalnym – o 6 (o 12,0%). Natomiast mniej mieszkań niż przed rokiem przekazano w bu-downictwie społecznym czynszowym – o 25 (o 32,1%). W 2020 r. w województwie podkarpac-kim nie odnotowano efektów w budownictwie zakładowym.

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania w województwie podkarpackim dominuje budownictwo indywidualne (53,2%) oraz budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wyna-jem (41,8%). Udział pozostałych form budownictwa był nieznaczny i wynosił łącznie 5,0%, z tego: budownictwa spółdzielczego – 3,9%, komunalnego – 0,6% oraz społecznego czynszo-wego – 0,5%.

Większość mieszkań przekazanych do eksploatacji znajdowała się w nowych budynkach mieszkalnych. Mieszkania te stanowiły 98,4% ogółu mieszkań przekazanych do użytkowania. Pozostałą część stanowiły mieszkania uzyskane z rozbudowy już istniejących budynków mieszkalnych – 87 mieszkań, mieszkania w budynkach mieszkalnych uzyskanych z przebu-dowy i adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych – 24 mieszkania oraz 49 mieszkań w nowych budynkach niemieszkalnych.

Najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania składało się z 5 lub 6 izb, stanowiąc łącznie 39,9% ogółu nowych mieszkań (przed rokiem 35,3%). W budynkach indywidualnych udział mieszkań posiadających 6 izb stanowił 35,3%, a 5 izb 32,8%. Natomiast poza budownictwem indywidualnym dominowały mieszkania o 3 izbach (38,7%) oraz 2 izbowe (29,7%).

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania, oddanego do użytkowania na Pod-karpaciu, wynosiła w 2020 r. 102,8 m2 (w kraju – 88,7 m2) i była większa o 0,9 m2 niż w 2019 r. (w Polsce wzrosła o 0,1 m2). Mieszkania oddane na wsi były większe przeciętnie o 59,2 m2 od mieszkań oddanych w mieście, a ich średnia wielkość wynosiła 138,1 m2 (w miastach 78,9 m2). W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 140,8 m2 (o 1,6 m2 więcej niż przed rokiem), z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – 60,6 m2 (o 2,9 m2 więcej), w budownictwie społecznym czynszowym – 53,7 m2 (o 1,3 m2 więcej), spół-dzielczym – 53,5 m2 (o 4,2 m2 mniej). Najmniejsze mieszkania w 2020 r. zostały oddane do użytkowania w budownictwie komunalnym. Ich przeciętna powierzchnia wynosiła 30,6 m2 i była o 24,3 m2 mniejsza niż w 2019 r.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w 2020 r. wyposażone były w wodociąg (w tym 87,4% w wodociąg z sieci), kanalizację (w tym kanalizację z sieci – 82,1%), centralne ogrzewa-nie (w tym 79,4% centralne ogrzewanie indywidualne). W gaz z sieci wyposażonych było 57,2% mieszkań, a w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej 20,5%.

Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 13314 mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych, tj. o 820 mieszkań (o 6,6%) więcej niż w 2019 r. Mieszkania te zrealizowane będą w 7562 nowych budynkach mieszkalnych, a ich po-wierzchnia użytkowa ma wynieść 1354,6 tys. m2. Ponadto inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 166 mieszkań w rozbudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, 47 mieszkań – w ramach przebudowy mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych oraz 5 miesz-kań w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych. Łącznie w 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na budowę 13532 mieszkań (o 5,2% więcej niż przed rokiem).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W 2020 r. rozpoczęto budowę 11560 mieszkań, czyli o 4,1% więcej niż w 2019 r. (w kraju odno-towano spadek o 5,7%). Największą liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2020 r. w województwie podkarpackim, zanotowano w budownictwie indywidualnym – 6191 oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 5049. Ponadto rozpoczęto bu-dowę 280 mieszkań spółdzielczych, 24 w budownictwie społecznym czynszowym oraz 16 w budownictwie komunalnym. Jedynie w budownictwie zakładowym nie rozpoczęto bu-dowy żadnego mieszkania.

 

Wśród powiatów, w których rozpoczęto największą liczbę budów nowych mieszkań w przeli-czeniu na 1000 mieszkańców, zdecydowanym liderem był Rzeszów (18,9). Na kolejnym miej-scu znalazł się Przemyśl (7,6), a następnie powiaty łańcucki i rzeszowski (odpowiednio 7,1 i 7,0). Najmniejsze wartości wskaźnik ten przyjmował w powiecie jasielskim (1,6) oraz brzo-zowskim i w Tarnobrzegu (po 2,0).

W przekroju powiatowym, w porównaniu z 2019 r. w dziewięciu powiatach odnotowano wzrost liczby rozpoczętych budów, w tym największy w przeworskim (o 90,6%), łańcuckim (o 73,6%) oraz w kolbuszowskim (o 47,9%). Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto wystą-pił w szesnastu powiatach, w tym największy w Tarnobrzegu (o 55,5%), powiecie bieszczadz-kim (o 36,7%) i dębickim (o 27,9%).

 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij