Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Wyniki kontroli w Szpitalu nr 1 im. Chopina w Rzeszowie

Opublikowano: 2021-02-17 19:51:19, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW, PODKARPACKIE.

Wyniki kontroli w Szpitalu nr 1 im. Chopina w Rzeszowie

 

Kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zarządził zarząd województwa 20 października 2020 r. Trwała od 12 listopada 2020 rdo 18 grudnia 2020 r. (tzn. w tym czasie zespół kontrolny miał prawo do pozyskiwania dokumentów i żądania wyjaśnień od jednostki kontrolowanej). Okres, który był objęty kontrolą to styczeń-październik 2020 r. Postępowanie kontrolne formalnie zakończyło się 16 lutego br. – w dniu doręczenia wystąpienia pokontrolnego KSW nr 1. Zespół kontrolny składał się z pracowników Departamentu Kontroli i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Kontrolujący kontrolę przeprowadzali zdalnie z uwagi na warunki epidemii. Zakres kontroli obejmował:

- realizację zapisów umowy łączącej Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 1 z Uniwersytetem Rzeszowskim o udostępnienie jednostek organizacyjnych Szpitala

- politykę kadrową, w tym obsadzanie stanowisk kierowników klinik w Szpitalu

- analizę sytuacji w Klinice Okulistyki

- prawidłowość postępowania z dokumentami zawierającymi dane i informacje medyczne

 

Kontrola nie obejmowała budzących zainteresowanie mieszkańców, mediów a także polityków i samorządo wców wypowiedzenie umów prof. Gutkowskiemu, rozwiązanie umów z sekretarką medyczną i pielęgniarką z Kliniki Okulistyki, prawidłowość gospodarowania mieniem województwa w ramach umów najmu, działanie Izby Przyjęć i Kliniki Gastroenterologii, dezorganizacja Kliniki Okulistyki w okresie październik/listopad oraz przeprowadzanie w grudniu ub. r., konkursów ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch zapewnił, że sytuacja w szpitalu jest tematem każdego posiedzenia zarządu województwa, zajmował się tez ta sprawą klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku.

 

- Marszałek i zarząd nie wchodzili w kompetencje dyrektora w sprawach pracowniczych i organizacyjnych – dodał Piotr Pilch. - Tego nie robił i nie będzie robił

 

Marszałek Władysław Ortyl stwierdził, że oprócz argumentów wcześniej podawanych przez nowego dyrektora argumentów, dotyczących zmian w szpitalu, teraz doszły nowe argumenty wynikające z tej kontroli.

 

Główne wyniki kontroli:

uchybienia formalne w zakresie przechowywania i ewidencjonowania umowy zawartej między szpitalem a Uniwersytetem świadczące o nieładzie dokumentacyjnym i braku należytej staranności

braki w zakresie efektywnego i skutecznego przepływu informacji pomiędzy dyrektorem szpitala

a zespołami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii Klinicznej, na co wskazują okoliczności zatrudnienia w Szpitalu kierowników ww. klinik

zawarcie umowy z lekarzem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej

i onkologicznej było związane z wykonywaniem działalności leczniczej szpitala i było niezależne od obsadzenia stanowiska kierownika kliniki, nastąpiło po przeprowadzeniu przez szpital konkursu ofert – lekarz ten mógł być wprowadzony do zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych

późniejszej wyłonienie tego lekarza w konkursie na kierownika Kliniki ogłoszonym przez Uniwersytet było związane z wykonywaniem działalności dydaktycznej i badawczej (Zgodnie z art. 91 ustawy o działalności leczniczej jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą, będącą oddziałem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący (Regulamin organizacyjny Szpitala nie przewiduje funkcji ordynatora - ustawa dopuszcza możliwość kierowania oddziałem przez innego lekarza niebędącego ordynatorem jeśli wynika to z regulaminu). Osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną

i badawczą w takiej jednostce jest kierownik Kliniki – kompetencje tych funkcji i wynikająca z ich pełnienia odpowiedzialność co do zasady nie dublują się, są to dwa odrębne stanowiska, ale dopuszczalne jest łącznie ich przez jedną osobę co jest stosowane we wszystkich przypadkach w podkarpackich szpitalach klinicznych. Lekarza kierującego odpowiadającego w całości za zarządzanie oddziałem powołuje podmiot leczniczy,

a kierownik Kliniki wyłaniany jest przez Uniwersytet w drodze konkursu).

kandydat wskazany przez Uniwersytet Rzeszowski w drodze konkursu spełniał kryteria wymagane przez umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych, a jego wybór został zaakceptowany przez po. dyrektora szpitala

kandydat wskazany przez uniwersytet łączył funkcję lekarza kierującego oddziałem z funkcją kierownika kliniki

Uniwersytet Rzeszowski nie ogłaszał konkursu na kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej

stanowisko to zostało obsadzone przez lekarza zatrudnionego przez szpital, co nakładało odpowiedzialność za działalność leczniczą – skoro uniwersytet nie wskazał w drodze konkursu kandydata do objęcia tego stanowiska, który byłby odpowiedzialny za działalność dydaktyczną

i badawczą, to szpital mógł zatrudnić innego lekarza kierującego w celu zapewnienia prawidłowej pracy oddziału

zatrudniony lekarz nie podjął pracy w szpitalu i wypowiedział umowę o pracę, którą rozwiązano

z zachowaniem okresu wypowiedzenia

niewielki stopień realizacji sposobu obsadzania stanowisk kierowników klinik przyjętego

w regulaminie organizacyjnym oraz umowie zawartej z uniwersytetem

brak należytej staranności i nieład dokumentacyjny w zakresie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych jednak stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie skutkują nieważnością postępowania

udostępnienie dokumentacji medycznej z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta

brak należytej staranności przy dokonywaniu kontroli dowodów księgowych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz braki dokumentacyjne w tym zakresie

 

Wnioski dotyczące Kliniki Okulistyki i kształcenia rezydentów zostały sformułowane

w wyniku kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP):

jednostka spełnia formalne warunki akredytacyjne do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie okulistyki

jednostka nie zapewnia wymaganej kadry zatrudnionych specjalistów w dziedzinie okulistyki mogących pełnić funkcję kierownika specjalizacji wskutek przeprowadzonych zmian kadrowych

w Klinice Okulistyki występuje konflikt personalny, który nie służy dobrej realizacji szkolenia specjalizacyjnego

nie zapewniono w jednostce należytego nadzoru nad przebiegiem szkolenia i jego dokumentowaniem – nie pracowała komisja odpowiedzialna za ocenę jakości kształcenia powołana zarządzeniem dyrektora w 2014 r., brak działania w szpitalu, komisji realizującej nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym uniemożliwia rozstrzygnięcie konfliktu i podjęcie mediacji

szkolenie specjalizacyjne jest realizowane z opóźnieniami (dotyczy kursów specjalizacyjnych oraz wykonywanych zabiegów i procedur) – trzeba jednak uwzględnić długie przerwy związane z macierzyństwem przynajmniej u 8 rezydentek oraz deklarowanie bardzo zróżnicowanej liczby asyst i wykonań zabiegów i procedur od zupełnego braku lub pojedynczych do nawet kilkudziesięciu)

należy umożliwić nadrobienie zaległości i udostępnić blok operacyjny do szkolenia, lekarz rezydent może być szkolony w zakresie chirurgii oka, ale o tempie wdrażania w ten zakres decyduje kierownik kliniki i kierownicy specjalizacji oceniający całościowe zaangażowanie w pracę kliniki

dokumentacja szkolenia zarówno elektroniczna, jak i papierowa nie była prowadzona przez lekarzy rezydentów systematycznie

Kluczowe zalecenia pokontrolne:

zapewnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz efektywnego systemu komunikacji i wymiany informacji z Uniwersytetem

dokumentowanie z należytą starannością przebiegu postępowania konkursów ofert, dostosowanie postanowień regulaminu w tym zakresie, stosowanie terminów umożliwiających uczestniczenie

w nich jak największej liczbie wykonawców oraz ustalanie wartości zamówienia na usługi zgodnie

z ustawą o działalności leczniczej

powierzanie funkcji pełniącego obowiązki kierownika kliniki osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu lekarza, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach związanych z nagłym zwolnieniem stanowiska kierownika lub gdy kierownik nie ma możliwości pełnienia swej funkcji

podjęcie działań mających na celu obsadzanie stanowisk osobami łączącymi funkcję lekarza kierującego oddziałem z funkcją kierownika kliniki zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz umową zawartą z Uniwersytetem

wzmożenie nadzoru nad ochroną dokumentacji medycznej oraz udostępnianie dokumentacji medycznej wyłącznie podmiotom i w okolicznościach wskazanych przepisami prawa

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad jakością szkolenia lub zaktywizowanie komisji do realizacji takiego nadzoru

wszystkim szkolącym się w Klinice Okulistyki lekarzom rezydentom zapewnienie opieki kierownika specjalizacji poprzez dostosowanie liczby miejsc szkoleniowych i kadry zatrudnionych specjalistów

w ustalaniu terminów staży i kursów lekarzy rezydentów zachowanie drogi służbowej i wskazanej przez Konsultanta Krajowego procedury

umożliwienie uzupełnienia wykazanych zaległości szkoleniowych, w tym udostępnienie bloku operacyjnego do szkolenia oraz zapewnienie nadzoru specjalisty podczas dyżurów medycznych pełnionych przez rezydentów

uzupełnienie braków przez rezydentów w dokumentacji papierowej i elektronicznej

przestrzeganie obowiązku bieżącego aktualizowania przepisów wewnętrznych w zakresie obiegu

i kontroli dokumentów

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie przekazał do CMKP we wskazanym terminie 10 lutego br. informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, która została także przedłożona zarządowi województwa. Do projektu wystąpienia pokontrolnego Urzędu Marszałkowskiego, szpital nie wniósł zastrzeżeń. Raport CMKP jest w całości przytoczony w wystąpieniu pokontrolnym. We wszystkich kwestiach będących przedmiotem ostatnich doniesień medialnych oraz wątpliwości radnych związanych z KSW nr 1, które nie były objęte zakresem zakończonej kontroli, zostanie przez zarząd województwa wszczęte odrębne postępowanie kontrolne w KSW nr 1. Te kwestie to m.in. wypowiedzenie umów prof. Gutkowskiemu, rozwiązanie umów z sekretarką medyczną i pielęgniarką z Kliniki Okulistyki, prawidłowość gospodarowania mieniem województwa w ramach umów najmu, działanie Izby Przyjęć i Kliniki Gastroenterologii, dezorganizacja Kliniki Okulistyki w okresie październik/listopad oraz przeprowadzanie w grudniu ub. r., konkursów ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

Treść wystąpienia pokontrolnego jest dostępna w trybie udostępnienia informacji publicznej. Radni Województwa otrzymali treść wystąpienia oraz przedłożony Zarządowi raport CMKP wraz z informacją o wdrożeniu zaleceń. Szpital ma 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przedłożenie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij