Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ARiMR na lata 2020 - 2021

Opublikowano: 2020-02-24 21:39:37, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

PODKARPACKIE, KRAJ.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

ROZWÓJ GOSPODARSTW

 

1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

2020 r. – nabór ciągły

2021 r. – nabór ciągły

 

2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

30.12.2019 r.– 28.01.2020 r.

listopad/grudzień 2020 r.**

listopad 2021 r.**

 

3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” ASF

luty 2020 r.

 

4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – obszar nawadnianie w gospodarstwie

luty 2020 r.

lipiec 2020 r.

październik 2020 r.

styczeń 2021 r.

 

5. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”  obszar d

marzec 2020 r.

 

6. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

marzec 2020 r.

luty 2021 r.

 

7. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

maj 2020 r.

luty 2021 r.

 

8. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

maj 2020 r. ***

październik 2020 r.***

maj 2021 r. ***

październik 2021 r.***

 

9. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

wrzesień 2020 r. **

wrzesień 2021 r.**

 

10. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

wrzesień 2020 r. - ostatni nabór wniosków

 

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

listopad/grudzień 2020 r.**

 

Wzmacnianie Przedsiębiorczości

 

12. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”  ASF

luty 2020 r.

 

13. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”  nabór nieobejmujący rolników luty 2020 r. ****

 

14. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”  bez ASF

czerwiec 2020 r.**

 

15. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych lipiec 2020 r.

 

16. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”  nabór dla rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania wrzesień 2020 r.

 

Rozwój Terytorialny

 

17. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzależnione od marszałków, którzy ogłaszają kolejne nabory.

 

18. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

 

19. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

 

20. Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Nabór ciągły.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

 

Transfer Wiedzy i Innowacji

 

21. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

styczeń 2020 r.

listopad 2020 r.

 

22. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

styczeń 2020 r.

październik 2020 r.

 

23. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

styczeń/luty 2020 r. 24. Działanie „Współpraca” styczeń 2020 r. październik/listopad 2020 r.

 

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 

25. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

wrzesień 2020 r.***

kwiecień/maj 2021 r.***

listopad 2021 r.***

 

26. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

29.11.2019 r.27.01.2020 r.

 

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

 

27. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”  premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 15 maja 2020 r. 15 marca – 15 maja 2021 r.

 

28. Działanie „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”

 

29. Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

 

30. Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

 

31. Działanie „Dobrostan zwierząt”

 

32. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” maj / czerwiec 2020 r. ** październik / listopad 2020 r.** maj / czerwiec 2021 r. ** październik / listopad 2021 r.**

 

33. Poddziałanie „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”  wsparcie na zalesienie 1 czerwca – 31 lipca 2020 r. ** 1 czerwca – 31 lipca 2021 r. **

 

*Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

**Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).

***Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2020 i 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe, których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021-2027.

****W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do użytku paszowego (w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm.  Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij