Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Asystent w Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2018-05-21 12:32:11, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 27493 z dnia 19.05.2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: asystent do spraw księgowości i rozliczania projektu POIiŚ pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”

w Zespole Budżetu i Finansów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. J. Piłsudskiego 38

35 – 001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno - biurowa,

wyjazdy w teren,

praca przy monitorze ekranowym,

kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

ZAKRES ZADAŃ

- rozliczanie pod względem finansowym projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu

- sporządzanie wniosków o płatność

- wykonywanie zadań o charakterze logistyczno-administracyjnym w ramach projektu, w tym: opisywanie faktur i innych dowodów księgowych, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowo - księgowej, sporządzanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów dotyczących realizacji projektu

- prowadzenie sprawozdawczości z rzeczowo-finansowego przebiegu realizacji projektu

- obsługa systemu teleinformatycznego do rozliczania projektu: SL2014

- udział w planowaniu wydatków w ramach projektu, sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania, wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

- współpraca z koordynatorem projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowo-księgowym lub rozliczania projektów ze źródeł zewnętrznych

- znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, znajomość wytycznych i zaleceń w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz sporządzania wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- umiejętność obsługi komputera MS Excel, Word

- samodzielność i inicjatywa

- zarządzanie zasobami

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

- umiejętność obsługi programów: Trezor, QNT Quorum: finansowo-księgowy, aplikacji SL2014

- organizacja pracy własnej

- samodzielne doskonalenie zawodowe

- identyfikacja z misją urzędu

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2018

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- al. Piłsudskiego 38,

- 35-001 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na czas realizacji zadań w ramach projektu POIiŚ pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”

 

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.

Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij