Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Forum Liderów Rozwoju

Asystent w Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opublikowano: 2018-05-21 12:32:11, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 27493 z dnia 19.05.2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: asystent do spraw księgowości i rozliczania projektu POIiŚ pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”

w Zespole Budżetu i Finansów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. J. Piłsudskiego 38

35 – 001 Rzeszów

 

WARUNKI PRACY

praca administracyjno - biurowa,

wyjazdy w teren,

praca przy monitorze ekranowym,

kontakt z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

 

ZAKRES ZADAŃ

- rozliczanie pod względem finansowym projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu

- sporządzanie wniosków o płatność

- wykonywanie zadań o charakterze logistyczno-administracyjnym w ramach projektu, w tym: opisywanie faktur i innych dowodów księgowych, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowo - księgowej, sporządzanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów dotyczących realizacji projektu

- prowadzenie sprawozdawczości z rzeczowo-finansowego przebiegu realizacji projektu

- obsługa systemu teleinformatycznego do rozliczania projektu: SL2014

- udział w planowaniu wydatków w ramach projektu, sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania, wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

- współpraca z koordynatorem projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowo-księgowym lub rozliczania projektów ze źródeł zewnętrznych

- znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, znajomość wytycznych i zaleceń w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz sporządzania wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- umiejętność obsługi komputera MS Excel, Word

- samodzielność i inicjatywa

- zarządzanie zasobami

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

- doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

- umiejętność obsługi programów: Trezor, QNT Quorum: finansowo-księgowy, aplikacji SL2014

- organizacja pracy własnej

- samodzielne doskonalenie zawodowe

- identyfikacja z misją urzędu

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2018

- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

- al. Piłsudskiego 38,

- 35-001 Rzeszów

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na czas realizacji zadań w ramach projektu POIiŚ pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”

 

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.

Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZakupyWRzeszowie.pl - lokalny przewodnik zakupowo-gastronomiczny

Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij