Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Opublikowano: 2018-01-31 00:02:31, przez: admin, w kategorii: Rolnictwo

Mechanizm realizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencję płatniczą. Bieżącą obsługę tego mechanizmu zapewnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nabór projektów rozpoczyna się każdorazowo po ogłoszeniu na stronie internetowej ARiMR i KOWR zaproszenia do składania projektów w ramach w/w mechanizmu.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Projekty mogą składać i ubiegać się o refundację mogą jedynie podmioty uprawnione, którymi są:

- związki pszczelarskie,

- stowarzyszenia pszczelarzy,

- zrzeszenia pszczelarzy,

- spółdzielnie pszczelarskie,

- grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),

- organizacje producentów.

O udział w działaniach (jako podmiot uprawniony) w ramach mechanizmu nie mogą się ubiegać jednostki budżetowe.

Odbiorcami pomocy mogą być producenci produktów pszczelich, posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisani do rejestru PLW (Powiatowy Lekarz Weterynarii).

Mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przewiduje dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków (środków):

1. pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy,

2. zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy,

3. racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,

4. środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie,

5. poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku.

W Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto (bez VAT) poniesione na realizację następujących działań:

- przeprowadzenie szkoleń i konferencji (I środek wsparcia) – do 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia) – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia) – do 90% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie z uwzględnieniem możliwości zwiększenia środków finansowych max. do 20% w przypadku gdy KOWR będzie dysponowała wolnymi środkami, niewykorzystanymi przez podmioty w ramach umów we wszystkich kierunkach wsparcia,

- zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej ( III środek wsparcia) – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- zakup pszczół (IV środek wsparcia) – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- wykonanie analiz jakości miodu(V środek wsparcia) – do 80% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie.

Refundacji podlegać będą koszty:

 

- wynikające z faktur/rachunków, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony lub w przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, przez końcowych odbiorców pomocy,

- poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu.

 

Sezon 2016/2017

Na działania w sektorze pszczelarskim w sezonie 2016/2017 Polska otrzymała środki finansowe w wysokości 5 924 tys. EUR. W tym sezonie do realizacji przyjęto 388 projektów, do których sporządzono umowy na łączną kwotę 25 258 tys. zł.

Najwięcej projektów dotyczyło pomocy technicznej dla pszczelarzy (zakupu sprzętu pszczelarskiego i szkoleń) – 135 projektów na kwotę 13 mln zł, a następnie zakupu leków do zwalczania warrozy – 85 projektów na 6,9 mln zł oraz zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich – 81 projektów na kwotę 3,7 mln zł.

 

Sezon 2017/2018

Na sezon 2017/2018 nabór projektów był realizowany w okresie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Ogółem zostało złożonych 406 projektów na realizację działań określonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa.

W 2018 r. odbędą się posiedzenia Komisji powołane Zarządzeniem Dyrektora Generalnego KOWR, dokonujące wyboru projektów, które zostaną objęte refundacją kosztów poniesionych na ich realizację w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018.

Nastąpi zawarcie umów na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2017/2018 pomiędzy KOWR a podmiotami uprawnionymi oraz rozliczenie wniosków o refundację i wypłata należnych środków w terminie do 15 października 2018 r.

 

Sezon 2018/2019

W sezonie 2018/2019 projekty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Warszawie, ul. Karolkowa 30 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018r.

Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 31 lipca roku następującego po roku złożenia projektu.

Ponadto, w 2018 r. w trakcie realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” zostaną przeprowadzone kontrole dla nie mniej niż 5% zawartych umów w ramach poszczególnych kierunków wsparcia. Kontrole te realizowane będą przez Oddziały Terenowe KOWR właściwe ze względu na siedzibę uczestników mechanizmu.

Szczegółowe informacje o mechanizmie oraz warunki udziału
w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2017/2018 i 2018/2019” można uzyskać :

w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01–207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, w Oddziale Terenowym KOWR w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, tel. (17) 85 37 800, na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij