Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Dodatkowe pieniądze dla RARR

Opublikowano: 2017-12-29 09:24:22, przez: admin, w kategorii: Firmy

PODKARPACKIE. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił zgodę na nabycie przez województwo podkarpackie 1800 akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. po cenie nominalnej 1000 zł, czyli łącznie za 1,8 mln. Województwo jest cały czas stuprocentowym udziałowcem Agencji.

Dodatkowe pieniądze dla RARR

 

Podwyższenie kapitału ma być wkładem własnym do projektów dotyczących rozwoju ekonomii społecznej w ramach prowadzonego Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od 1 stycznia 2017 r. trwa realizacja dwóch projektów pn. „ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” oraz „ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społeczne w subregionie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Celem ww. projektów jest m.in. poprzez utworzenie 474 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość projektów to prawie 50 mln zł.

Uchwała stała się dla radnych okazją do debatowania nad sytuacją RARR. Radna Teresa Kubas-Hul (kiedyś zatrudniona w tej spółce) zarzucała marszałkowi Władysławowi Ortylowi wyprowadzania z RARR poszczególnych aktywności (np. funduszu pożyczkowego).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Pan nie lubi tej agencji – mówił radna Platformy Obywatelskiej. - Może realizuje pan swoje marzenia z przeszłości?

Radni PO i Polskiego Stronnictwa Ludowego sugerowali także, że przed podjęciem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien wypowiedzieć się, czy nabycie akcji nie jest pomocą publiczną. Obecny na sesji poseł PO Zdzisław Gawlik stwierdził, że projekty są zbyt drogie w porównaniu do założonych celów (czyli planowanych miejsc pracy). Marszałek odpowiadał, że miejsca pracy to tylko jeden z wielu efektów projektów, ponadto miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej z natury są droższe.

Prezes RARR Mariusz Bednarz przypominał, że 1,8 mln zł zapewnią możliwość wykorzystania 50 mln zł.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

- Mamy stratę 8 mln zł, wynika ona z amortyzacji – dodał prezes.